شورای عالی انقلاب فرهنگی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۰۹ کلمه (متوسط ۹٫۹۱ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۰۸۳ نویسه (متوسط ۹۸٫۴۵ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۳۴۱ کلمه (متوسط ۳۱ کلمه در هر خبر)
98
۳٬۶۴۱ نویسه (متوسط ۳۳۱ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۵٬۹۶۸ کلمه (متوسط ۵۴۲٫۵۵ کلمه در هر خبر)
70
۶۰٬۵۵۳ نویسه (متوسط ۵٬۵۰۵ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۹
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار شورای عالی انقلاب فرهنگی