سرپوش

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۵ -
تیتر ۶۵۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۶ کلمه در هر خبر)
88
۶٬۲۴۵ نویسه (متوسط ۹۶٫۰۸ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۱٬۶۳۸ کلمه (متوسط ۲۵٫۲ کلمه در هر خبر)
84
۱۴٬۹۷۰ نویسه (متوسط ۲۳۰٫۳۱ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۲۴٬۸۰۹ کلمه (متوسط ۳۸۱٫۶۸ کلمه در هر خبر)
47
۲۳۰٬۴۶۴ نویسه (متوسط ۳٬۵۴۶ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۵
100
اخبار تغییر یافته ۵
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۸ خبر
عکس ۵ خبر

آخرین اخبار سرپوش