سرپوش

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸۲ -
تیتر ۲٬۸۲۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۳ کلمه در هر خبر)
88
۲۶٬۶۹۸ نویسه (متوسط ۹۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۶٬۴۴۳ کلمه (متوسط ۲۲٫۸۵ کلمه در هر خبر)
76
۵۸٬۸۰۶ نویسه (متوسط ۲۰۸٫۵۳ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۱۸۲٬۴۸۹ کلمه (متوسط ۶۴۷٫۱۲ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۷۳۴٬۷۴۶ نویسه (متوسط ۶٬۱۵۲ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۷۷
98
اخبار تغییر یافته ۱۷
84
اخبار حذف شده ۱
76
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۸ خبر
اقتصادی ۳۹ خبر
اجتماعی ۴۳ خبر
بین‌الملل ۳۵ خبر
فرهنگی ۲۸ خبر
علمی-فناوری ۲۳ خبر
ورزشی ۵۸ خبر
گوناگون ۷ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار سرپوش