سرپوش

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷۹ -
تیتر ۲٬۶۹۸ کلمه (متوسط ۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
89
۲۵٬۸۲۴ نویسه (متوسط ۹۲٫۵۶ نویسه در هر خبر)
58
summary ۶٬۷۱۹ کلمه (متوسط ۲۴٫۰۸ کلمه در هر خبر)
80
۶۱٬۴۲۵ نویسه (متوسط ۲۲۰٫۱۶ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۱۶۶٬۳۱۱ کلمه (متوسط ۵۹۶٫۱ کلمه در هر خبر)
78
۱٬۵۶۴٬۷۱۲ نویسه (متوسط ۵٬۶۰۸ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۷۳
97
اخبار تغییر یافته ۲۸
74
اخبار حذف شده ۲
52
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۴ خبر
اقتصادی ۶۲ خبر
اجتماعی ۴۹ خبر
بین‌الملل ۲۲ خبر
فرهنگی ۲۴ خبر
علمی-فناوری ۱۸ خبر
ورزشی ۴۴ خبر
گوناگون ۶ خبر

آخرین اخبار سرپوش