صنعت بیمه

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۱۷ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۱۳۳ نویسه (متوسط ۸۷٫۱۵ نویسه در هر خبر)
61
right ۳۸۱ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۱ کلمه در هر خبر)
97
۳٬۴۲۰ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۰۸ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۴٬۸۷۹ کلمه (متوسط ۳۷۵٫۳۱ کلمه در هر خبر)
46
۴۴٬۹۴۰ نویسه (متوسط ۳٬۴۵۷ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۱۴ (متوسط ۱٫۰۸ کلیدواژه در هر خبر)
43
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار صنعت بیمه