صنعت بیمه

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸ -
تیتر ۲۷۴ کلمه (متوسط ۹٫۷۹ کلمه در هر خبر)
88
۲٬۵۸۷ نویسه (متوسط ۹۲٫۳۹ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱۸۱ کلمه (متوسط ۶٫۴۶ کلمه در هر خبر)
21
۱٬۶۴۷ نویسه (متوسط ۵۸٫۸۲ نویسه در هر خبر)
32
بدنه ۱۵٬۲۵۸ کلمه (متوسط ۵۴۴٫۹۳ کلمه در هر خبر)
70
۱۴۱٬۲۸۸ نویسه (متوسط ۵٬۰۴۶ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۲۸ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۲۰
71
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱۸ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار صنعت بیمه