پایداری ملی (پایگاه اطلاع‌رسانی پدافند غیر عامل)

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵ -
تیتر ۳۶۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۱ کلمه در هر خبر)
86
۳٬۵۱۰ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۲۹ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۱٬۰۷۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۶۳ کلمه در هر خبر)
99
۹٬۹۴۸ نویسه (متوسط ۲۸۴٫۲۳ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۱۸٬۴۷۰ کلمه (متوسط ۵۲۷٫۷۱ کلمه در هر خبر)
68
۱۹۴٬۸۳۳ نویسه (متوسط ۵٬۵۶۷ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳۵
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر

آخرین اخبار پایداری ملی (پایگاه اطلاع‌رسانی پدافند غیر عامل)