سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۸ کلمه در هر خبر)
85
۵۵۶ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۲ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳٬۲۹۰ کلمه (متوسط ۶۵۸ کلمه در هر خبر)
86
۳۱٬۷۱۲ نویسه (متوسط ۶٬۳۴۲ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۴
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی