روزنامه ایران ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۷ -
تیتر ۴۷۸ کلمه (متوسط ۵٫۴۹ کلمه در هر خبر)
89
۴٬۶۰۲ نویسه (متوسط ۵۲٫۹ نویسه در هر خبر)
84
summary ۱۷۱ کلمه (متوسط ۱٫۹۷ کلمه در هر خبر)
6
۱٬۵۷۵ نویسه (متوسط ۱۸٫۱ نویسه در هر خبر)
10
بدنه ۳۸٬۴۰۳ کلمه (متوسط ۴۴۱٫۴۱ کلمه در هر خبر)
55
۳۶۰٬۰۰۴ نویسه (متوسط ۴٬۱۳۸ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
ورزشی ۷۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران ورزشی