روزنامه ایران ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۱ -
تیتر ۴۳۸ کلمه (متوسط ۵٫۴۱ کلمه در هر خبر)
88
۴٬۱۳۷ نویسه (متوسط ۵۱٫۰۷ نویسه در هر خبر)
85
خلاصه ۲۶۴ کلمه (متوسط ۳٫۲۶ کلمه در هر خبر)
10
۲٬۳۰۵ نویسه (متوسط ۲۸٫۴۶ نویسه در هر خبر)
15
بدنه ۳۳٬۷۰۹ کلمه (متوسط ۴۱۶٫۱۶ کلمه در هر خبر)
52
۳۱۷٬۴۷۳ نویسه (متوسط ۳٬۹۱۹ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۶۹ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران ورزشی