روزنامه ایران ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۶ -
تیتر ۳۹۸ کلمه (متوسط ۴٫۶۳ کلمه در هر خبر)
72
۳٬۷۸۰ نویسه (متوسط ۴۳٫۹۵ نویسه در هر خبر)
90
خلاصه ۴۰ کلمه (متوسط ۰٫۴۷ کلمه در هر خبر)
1
۳۴۶ نویسه (متوسط ۴٫۰۲ نویسه در هر خبر)
2
بدنه ۳۷٬۲۷۵ کلمه (متوسط ۴۳۳٫۴۳ کلمه در هر خبر)
54
۳۴۸٬۳۹۴ نویسه (متوسط ۴٬۰۵۱ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۷۳ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران ورزشی