روزنامه ایران ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۱ -
تیتر ۵۰۳ کلمه (متوسط ۵٫۵۳ کلمه در هر خبر)
90
۴٬۷۵۰ نویسه (متوسط ۵۲٫۲ نویسه در هر خبر)
85
summary ۱۲۹ کلمه (متوسط ۱٫۴۲ کلمه در هر خبر)
4
۱٬۰۵۸ نویسه (متوسط ۱۱٫۶۳ نویسه در هر خبر)
6
بدنه ۳۸٬۱۱۰ کلمه (متوسط ۴۱۸٫۷۹ کلمه در هر خبر)
52
۳۵۶٬۲۲۲ نویسه (متوسط ۳٬۹۱۵ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۷۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران ورزشی