روزنامه همشهری

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۷۳ کلمه (متوسط ۵٫۶۲ کلمه در هر خبر)
92
۶۳۵ نویسه (متوسط ۴۸٫۸۵ نویسه در هر خبر)
87
summary ۱۶۶ کلمه (متوسط ۱۲٫۷۷ کلمه در هر خبر)
42
۱٬۵۲۴ نویسه (متوسط ۱۱۷٫۲۳ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۱۲٬۳۴۹ کلمه (متوسط ۹۴۹٫۹۲ کلمه در هر خبر)
73
۱۲۰٬۲۰۷ نویسه (متوسط ۹٬۲۴۷ نویسه در هر خبر)
34
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
7
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه همشهری