روزنامه همشهری

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۶۰ کلمه (متوسط ۴٫۶۲ کلمه در هر خبر)
72
۵۵۸ نویسه (متوسط ۴۲٫۹۲ نویسه در هر خبر)
91
خلاصه ۹۴ کلمه (متوسط ۷٫۲۳ کلمه در هر خبر)
24
۸۶۹ نویسه (متوسط ۶۶٫۸۵ نویسه در هر خبر)
37
بدنه ۸٬۴۲۱ کلمه (متوسط ۶۴۷٫۷۷ کلمه در هر خبر)
85
۸۳٬۶۷۱ نویسه (متوسط ۶٬۴۳۶ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
7
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه همشهری