روزنامه همشهری

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۶۹ کلمه (متوسط ۵٫۳۱ کلمه در هر خبر)
86
۶۴۹ نویسه (متوسط ۴۹٫۹۲ نویسه در هر خبر)
86
summary ۸۳ کلمه (متوسط ۶٫۳۸ کلمه در هر خبر)
21
۷۷۲ نویسه (متوسط ۵۹٫۳۸ نویسه در هر خبر)
32
بدنه ۱۰٬۵۰۴ کلمه (متوسط ۸۰۸ کلمه در هر خبر)
92
۱۰۳٬۶۸۴ نویسه (متوسط ۷٬۹۷۶ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
7
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه همشهری