روزنامه فرهیختگان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۲۶۲ کلمه (متوسط ۷٫۰۸ کلمه در هر خبر)
96
۲٬۴۱۰ نویسه (متوسط ۶۵٫۱۴ نویسه در هر خبر)
76
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۶٬۴۲۲ کلمه (متوسط ۷۱۴٫۱۱ کلمه در هر خبر)
94
۲۵۸٬۰۸۱ نویسه (متوسط ۶٬۹۷۵ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه فرهیختگان