روزنامه فرهیختگان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۴ -
تیتر ۴۷۲ کلمه (متوسط ۷٫۳۸ کلمه در هر خبر)
95
۴٬۷۲۱ نویسه (متوسط ۷۳٫۷۷ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۱۹۳ کلمه (متوسط ۳٫۰۲ کلمه در هر خبر)
10
۱٬۸۱۱ نویسه (متوسط ۲۸٫۳ نویسه در هر خبر)
15
بدنه ۶۲٬۸۱۸ کلمه (متوسط ۹۸۱٫۵۳ کلمه در هر خبر)
69
۶۱۶٬۳۹۵ نویسه (متوسط ۹٬۶۳۱ نویسه در هر خبر)
30
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۲
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱۸ خبر
ورزشی ۱۵ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه فرهیختگان