روزنامه فرهیختگان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۶ -
تیتر ۵۵۸ کلمه (متوسط ۷٫۳۴ کلمه در هر خبر)
96
۵٬۶۵۷ نویسه (متوسط ۷۴٫۴۳ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۳۳ کلمه (متوسط ۰٫۴۳ کلمه در هر خبر)
1
۳۰۰ نویسه (متوسط ۳٫۹۵ نویسه در هر خبر)
2
بدنه ۸۲٬۸۹۷ کلمه (متوسط ۱٬۰۹۰٫۷۵ کلمه در هر خبر)
54
۷۹۹٬۴۳۷ نویسه (متوسط ۱۰٬۵۱۹ نویسه در هر خبر)
18
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۴ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۱۹ خبر
ورزشی ۱۶ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه فرهیختگان