روزنامه فرهیختگان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۸ -
تیتر ۶۷۱ کلمه (متوسط ۶٫۸۵ کلمه در هر خبر)
97
۶٬۷۱۳ نویسه (متوسط ۶۸٫۵ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۶٬۰۴۴ کلمه (متوسط ۶۷۳٫۹۲ کلمه در هر خبر)
89
۶۴۱٬۶۹۰ نویسه (متوسط ۶٬۵۴۸ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۲۵ خبر
گوناگون ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه فرهیختگان