روزنامه فرهیختگان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۳ -
تیتر ۶۱۷ کلمه (متوسط ۶٫۶۳ کلمه در هر خبر)
98
۵٬۹۴۱ نویسه (متوسط ۶۳٫۸۸ نویسه در هر خبر)
77
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۸٬۵۲۱ کلمه (متوسط ۶۲۹٫۲۶ کلمه در هر خبر)
82
۵۶۷٬۸۵۹ نویسه (متوسط ۶٬۱۰۶ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۳ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه فرهیختگان