روزنامه فرهیختگان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۱ -
تیتر ۴۳۱ کلمه (متوسط ۶٫۰۷ کلمه در هر خبر)
99
۴٬۲۷۸ نویسه (متوسط ۶۰٫۲۵ نویسه در هر خبر)
79
summary ۳۷۹ کلمه (متوسط ۵٫۳۴ کلمه در هر خبر)
17
۳٬۴۹۳ نویسه (متوسط ۴۹٫۲ نویسه در هر خبر)
27
بدنه ۵۵٬۶۸۷ کلمه (متوسط ۷۸۴٫۳۲ کلمه در هر خبر)
95
۵۴۲٬۰۴۳ نویسه (متوسط ۷٬۶۳۴ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
گوناگون ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه فرهیختگان