سازمان تأمین اجتماعی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۴۰۸ کلمه (متوسط ۱۹٫۴۳ کلمه در هر خبر)
60
۳٬۹۹۱ نویسه (متوسط ۱۹۰٫۰۵ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۷۹۹ کلمه (متوسط ۳۸٫۰۵ کلمه در هر خبر)
88
۸٬۱۸۳ نویسه (متوسط ۳۸۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
34
بدنه ۳٬۲۳۹ کلمه (متوسط ۱۵۴٫۲۴ کلمه در هر خبر)
14
۳۳٬۲۴۹ نویسه (متوسط ۱٬۵۸۳ نویسه در هر خبر)
33
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲۰
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار سازمان تأمین اجتماعی