آستان قدس رضوی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۵۶ کلمه (متوسط ۲۸ کلمه در هر خبر)
35
۵۳۴ نویسه (متوسط ۲۶۷ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۸۲ کلمه (متوسط ۴۱ کلمه در هر خبر)
84
۷۳۲ نویسه (متوسط ۳۶۶ نویسه در هر خبر)
41
بدنه ۵۴۲ کلمه (متوسط ۲۷۱ کلمه در هر خبر)
31
۵٬۷۷۴ نویسه (متوسط ۲٬۸۸۷ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار آستان قدس رضوی