آستان قدس رضوی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۱۵٫۵ کلمه در هر خبر)
72
۲۵۳ نویسه (متوسط ۱۲۶٫۵ نویسه در هر خبر)
35
خلاصه ۵۱ کلمه (متوسط ۲۵٫۵ کلمه در هر خبر)
85
۴۶۷ نویسه (متوسط ۲۳۳٫۵ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۴۹۷ کلمه (متوسط ۲۴۸٫۵ کلمه در هر خبر)
28
۶٬۸۵۶ نویسه (متوسط ۳٬۴۲۸ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار آستان قدس رضوی