پایگاه اخبار و اطلاع رسانی شهرداری قم

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۲۰۱ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۵ نویسه در هر خبر)
53
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
۴ نویسه (متوسط ۲ نویسه در هر خبر)
1
بدنه ۴۳۵ کلمه (متوسط ۲۱۷٫۵ کلمه در هر خبر)
23
۴٬۰۳۰ نویسه (متوسط ۲٬۰۱۵ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار پایگاه اخبار و اطلاع رسانی شهرداری قم