استانداری بوشهر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۲۱۰ نویسه (متوسط ۱۰۵ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۲۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
33
۲۱۲ نویسه (متوسط ۱۰۶ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۵۰۶ کلمه (متوسط ۲۵۳ کلمه در هر خبر)
29
۵٬۳۵۴ نویسه (متوسط ۲٬۶۷۷ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار استانداری بوشهر