استانداری بوشهر

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۴ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۳۷ نویسه (متوسط ۳۷ نویسه در هر خبر)
95
خلاصه ۴ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
13
۳۷ نویسه (متوسط ۳۷ نویسه در هر خبر)
20
بدنه ۲۰ کلمه (متوسط ۲۰ کلمه در هر خبر)
0
۳۲۳ نویسه (متوسط ۳۲۳ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار استانداری بوشهر