استانداری بوشهر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۰۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۹ کلمه در هر خبر)
82
۹۷۶ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۴۴ نویسه در هر خبر)
47
summary ۲۰۳ کلمه (متوسط ۲۲٫۵۶ کلمه در هر خبر)
75
۱٬۸۶۰ نویسه (متوسط ۲۰۶٫۶۷ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۴٬۰۶۰ کلمه (متوسط ۴۵۱٫۱۱ کلمه در هر خبر)
57
۳۸٬۷۰۲ نویسه (متوسط ۴٬۳۰۰ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۹
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار استانداری بوشهر