استانداری خوزستان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۳۳۹ نویسه (متوسط ۱۱۳ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۱۵ کلمه (متوسط ۵ کلمه در هر خبر)
16
۲۰۴ نویسه (متوسط ۶۸ نویسه در هر خبر)
37
بدنه ۹۶۲ کلمه (متوسط ۳۲۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
38
۱۱٬۰۶۳ نویسه (متوسط ۳٬۶۸۸ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۳
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار استانداری خوزستان