شرکت مهندسی آب و فاضلاب

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۸۶ کلمه (متوسط ۱۲٫۲۹ کلمه در هر خبر)
81
۸۴۷ نویسه (متوسط ۱۲۱ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۲۸ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
13
۲۷۳ نویسه (متوسط ۳۹ نویسه در هر خبر)
21
بدنه ۲٬۳۸۴ کلمه (متوسط ۳۴۰٫۵۷ کلمه در هر خبر)
41
۲۴٬۰۹۲ نویسه (متوسط ۳٬۴۴۲ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۷
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۴ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار شرکت مهندسی آب و فاضلاب