پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۵ کلمه در هر خبر)
80
۱۲۰ نویسه (متوسط ۶۰ نویسه در هر خبر)
80
summary ۱۰ کلمه (متوسط ۵ کلمه در هر خبر)
16
۱۲۰ نویسه (متوسط ۶۰ نویسه در هر خبر)
33
بدنه ۷۴۰ کلمه (متوسط ۳۷۰ کلمه در هر خبر)
45
۷٬۲۶۰ نویسه (متوسط ۳٬۶۳۰ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان