پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۵ کلمه در هر خبر)
80
۱۸۰ نویسه (متوسط ۶۰ نویسه در هر خبر)
80
خلاصه ۱۵ کلمه (متوسط ۵ کلمه در هر خبر)
16
۱۸۰ نویسه (متوسط ۶۰ نویسه در هر خبر)
33
بدنه ۱٬۱۰۹ کلمه (متوسط ۳۶۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
45
۲۰٬۳۲۴ نویسه (متوسط ۶٬۷۷۵ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان