کمیته امداد امام خمینی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۳۶۱ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۳ کلمه در هر خبر)
82
۳٬۵۷۲ نویسه (متوسط ۱۱۹٫۰۷ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۸۵۵ کلمه (متوسط ۲۸٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۸٬۱۸۵ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۸۳ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱۰٬۶۶۵ کلمه (متوسط ۳۵۵٫۵ کلمه در هر خبر)
43
۱۵۱٬۲۷۳ نویسه (متوسط ۵٬۰۴۲ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۰
100
اخبار تغییر یافته ۳۰
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۱۶ خبر

آخرین اخبار کمیته امداد امام خمینی