نصر

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۰۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۸ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۰۵۴ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۴ نویسه در هر خبر)
49
summary ۳۳۱ کلمه (متوسط ۳۳٫۱ کلمه در هر خبر)
95
۳٬۰۴۵ نویسه (متوسط ۳۰۴٫۵ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۴٬۸۸۱ کلمه (متوسط ۴۸۸٫۱ کلمه در هر خبر)
62
۴۳٬۶۱۷ نویسه (متوسط ۴٬۳۶۲ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
90
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار نصر