نصر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۳۱۵ کلمه (متوسط ۹٫۸۴ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۱۲۷ نویسه (متوسط ۹۷٫۷۲ نویسه در هر خبر)
54
right ۹۱۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۲ کلمه در هر خبر)
95
۸٬۶۵۴ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۴۴ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۰٬۲۸۰ کلمه (متوسط ۳۲۱٫۲۵ کلمه در هر خبر)
38
۹۴٬۷۳۶ نویسه (متوسط ۲٬۹۶۰ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۴
75
اخبار تغییر یافته ۳
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نصر