نصر

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۱۶۶ کلمه (متوسط ۸٫۷۴ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۶۴۳ نویسه (متوسط ۸۶٫۴۷ نویسه در هر خبر)
62
right ۶۳۱ کلمه (متوسط ۳۳٫۲۱ کلمه در هر خبر)
95
۵٬۷۹۱ نویسه (متوسط ۳۰۴٫۷۹ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۴٬۴۸۶ کلمه (متوسط ۲۳۶٫۱۱ کلمه در هر خبر)
26
۴۲٬۳۲۳ نویسه (متوسط ۲٬۲۲۸ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۴
73
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نصر