نصر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۷ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۲۶۱ نویسه (متوسط ۸۷ نویسه در هر خبر)
62
summary ۵۳ کلمه (متوسط ۱۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
58
۵۱۸ نویسه (متوسط ۱۷۲٫۶۷ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۵۲ کلمه (متوسط ۱۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
0
۴۸۳ نویسه (متوسط ۱۶۱ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار نصر