نصر

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴ -
تیتر ۴۴۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۵ کلمه در هر خبر)
88
۴٬۲۶۳ نویسه (متوسط ۹۶٫۸۹ نویسه در هر خبر)
55
right ۱٬۱۳۲ کلمه (متوسط ۲۵٫۷۳ کلمه در هر خبر)
85
۱۰٬۵۰۰ نویسه (متوسط ۲۳۸٫۶۴ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱۲٬۵۳۴ کلمه (متوسط ۲۸۴٫۸۶ کلمه در هر خبر)
33
۱۱۴٬۲۱۳ نویسه (متوسط ۲٬۵۹۶ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۲
72
اخبار تغییر یافته ۲
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۸ خبر
استانی ۸ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نصر