نصر

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۲۹۹ کلمه (متوسط ۹٫۹۷ کلمه در هر خبر)
88
۲٬۹۱۲ نویسه (متوسط ۹۷٫۰۷ نویسه در هر خبر)
55
right ۸۷۴ کلمه (متوسط ۲۹٫۱۳ کلمه در هر خبر)
97
۸٬۰۵۹ نویسه (متوسط ۲۶۸٫۶۳ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۹٬۹۴۰ کلمه (متوسط ۳۳۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
40
۹۰٬۸۴۰ نویسه (متوسط ۳٬۰۲۸ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۹
63
اخبار تغییر یافته ۱
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۷ خبر
استانی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نصر