نصر

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۵۱ کلمه (متوسط ۸٫۸۸ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۴۳۴ نویسه (متوسط ۸۴٫۳۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۵۰۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۹۴ کلمه در هر خبر)
99
۴٬۶۱۲ نویسه (متوسط ۲۷۱٫۲۹ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۵٬۸۲۸ کلمه (متوسط ۳۴۲٫۸۲ کلمه در هر خبر)
41
۵۵٬۵۲۳ نویسه (متوسط ۳٬۲۶۶ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۸۰ (متوسط ۴٫۷۱ کلیدواژه در هر خبر)
59
خبرهای عکس‌دار ۱۶
94
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار نصر