نصر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۹ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۳۷۷ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
36
right ۱۱۶ کلمه (متوسط ۳۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۰۳۶ نویسه (متوسط ۳۴۵٫۳۳ نویسه در هر خبر)
48
بدنه ۹۸۲ کلمه (متوسط ۳۲۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
39
۸٬۹۶۱ نویسه (متوسط ۲٬۹۸۷ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نصر