نصر

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۰ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۲۷۱ نویسه (متوسط ۱۳۵٫۵ نویسه در هر خبر)
29
خلاصه ۵۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۵ کلمه در هر خبر)
98
۵۳۸ نویسه (متوسط ۲۶۹ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۷۳۵ کلمه (متوسط ۳۶۷٫۵ کلمه در هر خبر)
45
۶٬۶۲۲ نویسه (متوسط ۳٬۳۱۱ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار نصر