نصر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۸۱ نویسه (متوسط ۸۱ نویسه در هر خبر)
66
right ۲۲ کلمه (متوسط ۲۲ کلمه در هر خبر)
73
۲۰۴ نویسه (متوسط ۲۰۴ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۱۱۹ کلمه (متوسط ۱۱۹ کلمه در هر خبر)
9
۱٬۰۹۸ نویسه (متوسط ۱٬۰۹۸ نویسه در هر خبر)
20
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نصر