نصر

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۲۱۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۱۴۰ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۹ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۶۳۴ کلمه (متوسط ۳۰٫۱۹ کلمه در هر خبر)
99
۵٬۹۰۷ نویسه (متوسط ۲۸۱٫۲۹ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۸٬۷۵۱ کلمه (متوسط ۴۱۶٫۷۱ کلمه در هر خبر)
52
۸۱٬۱۵۶ نویسه (متوسط ۳٬۸۶۵ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار نصر