نصر

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۲۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۲٬۰۰۱ نویسه (متوسط ۹۵٫۲۹ نویسه در هر خبر)
56
right ۵۵۱ کلمه (متوسط ۲۶٫۲۴ کلمه در هر خبر)
87
۵٬۱۱۵ نویسه (متوسط ۲۴۳٫۵۷ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۷٬۱۲۳ کلمه (متوسط ۳۳۹٫۱۹ کلمه در هر خبر)
41
۶۴٬۵۵۷ نویسه (متوسط ۳٬۰۷۴ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۶
76
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نصر