نامه

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۳ -
تیتر ۱٬۱۳۳ کلمه (متوسط ۱۳٫۶۵ کلمه در هر خبر)
77
۱۱٬۰۷۰ نویسه (متوسط ۱۳۳٫۳۷ نویسه در هر خبر)
31
right ۲٬۳۴۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۲ کلمه در هر خبر)
94
۲۱٬۷۴۵ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۹۹ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۳۳٬۶۳۵ کلمه (متوسط ۴۰۵٫۲۴ کلمه در هر خبر)
50
۳۰۶٬۵۶۴ نویسه (متوسط ۳٬۶۹۴ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۳ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نامه