نامه

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۲ -
تیتر ۶۸۸ کلمه (متوسط ۱۳٫۲۳ کلمه در هر خبر)
78
۶٬۳۹۶ نویسه (متوسط ۱۲۳ نویسه در هر خبر)
38
summary ۱٬۶۸۰ کلمه (متوسط ۳۲٫۳۱ کلمه در هر خبر)
96
۱۵٬۳۸۳ نویسه (متوسط ۲۹۵٫۸۳ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۱۷٬۶۵۴ کلمه (متوسط ۳۳۹٫۵ کلمه در هر خبر)
41
۱۶۱٬۶۴۹ نویسه (متوسط ۳٬۱۰۹ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۵ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار نامه