نامه

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷۷ -
تیتر ۲٬۳۳۷ کلمه (متوسط ۱۳٫۲ کلمه در هر خبر)
78
۲۲٬۱۲۰ نویسه (متوسط ۱۲۴٫۹۷ نویسه در هر خبر)
36
summary ۵٬۵۵۹ کلمه (متوسط ۳۱٫۴۱ کلمه در هر خبر)
97
۵۰٬۳۶۴ نویسه (متوسط ۲۸۴٫۵۴ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۸۶٬۶۷۱ کلمه (متوسط ۴۸۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
62
۷۹۶٬۱۷۹ نویسه (متوسط ۴٬۴۹۸ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۱۴ (متوسط ۰٫۰۸ کلیدواژه در هر خبر)
3
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
95
اخبار حذف شده ۲
24
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸۰ خبر
اقتصادی ۲۸ خبر
اجتماعی ۴۳ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۱۶ خبر

آخرین اخبار نامه