نامه

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۲۱۶ کلمه (متوسط ۱۳٫۵ کلمه در هر خبر)
77
۲٬۱۰۰ نویسه (متوسط ۱۳۱٫۲۵ نویسه در هر خبر)
32
right ۵۷۳ کلمه (متوسط ۳۵٫۸۱ کلمه در هر خبر)
91
۵٬۲۳۱ نویسه (متوسط ۳۲۶٫۹۴ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۷٬۹۸۹ کلمه (متوسط ۴۹۹٫۳۱ کلمه در هر خبر)
64
۷۳٬۶۰۳ نویسه (متوسط ۴٬۶۰۰ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نامه