نامه

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۸ -
تیتر ۴۱۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۷ کلمه در هر خبر)
85
۳٬۹۰۶ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۷۹ نویسه در هر خبر)
51
right ۱٬۰۷۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۲۶ کلمه در هر خبر)
94
۹٬۷۳۹ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۲۹ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۱۱٬۷۷۹ کلمه (متوسط ۳۰۹٫۹۷ کلمه در هر خبر)
37
۱۰۶٬۷۹۵ نویسه (متوسط ۲٬۸۱۰ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نامه