نامه

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۰۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۴ کلمه در هر خبر)
83
۹۲۹ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۲۲ نویسه در هر خبر)
51
right ۲۲۴ کلمه (متوسط ۲۴٫۸۹ کلمه در هر خبر)
82
۲٬۰۴۲ نویسه (متوسط ۲۲۶٫۸۹ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۳٬۰۲۵ کلمه (متوسط ۳۳۶٫۱۱ کلمه در هر خبر)
40
۲۷٬۶۲۹ نویسه (متوسط ۳٬۰۷۰ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اجتماعی ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نامه