نامه

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۱ -
تیتر ۶۰۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۸ کلمه در هر خبر)
82
۵٬۸۶۸ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۰۶ نویسه در هر خبر)
43
right ۱٬۵۲۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۹۸ کلمه در هر خبر)
99
۱۴٬۳۱۳ نویسه (متوسط ۲۸۰٫۶۵ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۲۷٬۷۰۵ کلمه (متوسط ۵۴۳٫۲۴ کلمه در هر خبر)
70
۲۵۳٬۲۱۶ نویسه (متوسط ۴٬۹۶۵ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
7
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۶ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نامه