نامه

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۳ -
تیتر ۱٬۹۵۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۹ کلمه در هر خبر)
86
۱۹٬۰۵۸ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۱۴ نویسه در هر خبر)
50
right ۵٬۴۱۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۶۱ کلمه در هر خبر)
98
۴۹٬۷۲۴ نویسه (متوسط ۲۷۱٫۷۲ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۵۴٬۰۵۵ کلمه (متوسط ۲۹۵٫۳۸ کلمه در هر خبر)
35
۴۹۳٬۳۹۷ نویسه (متوسط ۲٬۶۹۶ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸
4
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
63
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰۷ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
فرهنگی ۲۶ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۱۹ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نامه