نامه

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱ -
تیتر ۵۶۸ کلمه (متوسط ۱۳٫۸۵ کلمه در هر خبر)
76
۵٬۳۲۷ نویسه (متوسط ۱۲۹٫۹۳ نویسه در هر خبر)
33
right ۱٬۲۸۱ کلمه (متوسط ۳۱٫۲۴ کلمه در هر خبر)
98
۱۱٬۱۸۶ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۸۳ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۲۹٬۷۹۷ کلمه (متوسط ۷۲۶٫۷۶ کلمه در هر خبر)
96
۲۶۶٬۵۴۶ نویسه (متوسط ۶٬۵۰۱ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
12
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۸ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نامه