نامه

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۹۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۸۶۹ نویسه (متوسط ۹۶٫۵۶ نویسه در هر خبر)
55
right ۲۲۶ کلمه (متوسط ۲۵٫۱۱ کلمه در هر خبر)
83
۲٬۱۲۲ نویسه (متوسط ۲۳۵٫۷۸ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۳٬۳۰۹ کلمه (متوسط ۳۶۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
45
۳۱٬۰۶۵ نویسه (متوسط ۳٬۴۵۲ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اجتماعی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار نامه