نامه

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۴۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۳ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۲۹۹ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۲۵ نویسه در هر خبر)
47
summary ۲۹۳ کلمه (متوسط ۲۴٫۴۲ کلمه در هر خبر)
81
۲٬۶۷۶ نویسه (متوسط ۲۲۳ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۶٬۰۳۵ کلمه (متوسط ۵۰۲٫۹۲ کلمه در هر خبر)
64
۵۵٬۷۵۱ نویسه (متوسط ۴٬۶۴۶ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اجتماعی ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار نامه