نامه

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵ -
تیتر ۴۲۷ کلمه (متوسط ۹٫۴۹ کلمه در هر خبر)
89
۴٬۱۱۷ نویسه (متوسط ۹۱٫۴۹ نویسه در هر خبر)
59
right ۱٬۳۹۶ کلمه (متوسط ۳۱٫۰۲ کلمه در هر خبر)
98
۱۲٬۵۴۲ نویسه (متوسط ۲۷۸٫۷۱ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۱۷٬۷۰۳ کلمه (متوسط ۳۹۳٫۴ کلمه در هر خبر)
49
۱۶۵٬۱۹۹ نویسه (متوسط ۳٬۶۷۱ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
4
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نامه