مثلث

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳ -
تیتر ۳۳۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۹ کلمه در هر خبر)
87
۳٬۱۴۴ نویسه (متوسط ۹۵٫۲۷ نویسه در هر خبر)
56
summary ۹۰۹ کلمه (متوسط ۲۷٫۵۵ کلمه در هر خبر)
91
۸٬۴۴۰ نویسه (متوسط ۲۵۵٫۷۶ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۲۰٬۵۸۷ کلمه (متوسط ۶۲۳٫۸۵ کلمه در هر خبر)
81
۱۹۴٬۷۹۳ نویسه (متوسط ۵٬۹۰۳ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
6
اخبار تغییر یافته ۲
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار مثلث