مثلث

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۲ کلمه در هر خبر)
84
۴۹۷ نویسه (متوسط ۹۹٫۴ نویسه در هر خبر)
53
summary ۱۰۳ کلمه (متوسط ۲۰٫۶ کلمه در هر خبر)
68
۹۷۱ نویسه (متوسط ۱۹۴٫۲ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۹۸۷ کلمه (متوسط ۱۹۷٫۴ کلمه در هر خبر)
21
۸٬۵۷۸ نویسه (متوسط ۱٬۷۱۶ نویسه در هر خبر)
37
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
20
اخبار تغییر یافته ۴
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار مثلث