پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
81
۳۵۶ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۶۷ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷۷۸ کلمه (متوسط ۲۵۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
29
۷٬۲۷۵ نویسه (متوسط ۲٬۴۲۵ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد