روزنامه مردم‌سالاری

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۹ -
تیتر ۳۶۷ کلمه (متوسط ۶٫۲۲ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۵۲۳ نویسه (متوسط ۵۹٫۷۱ نویسه در هر خبر)
80
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۸٬۹۲۳ کلمه (متوسط ۶۵۹٫۷۱ کلمه در هر خبر)
87
۳۶۸٬۳۲۵ نویسه (متوسط ۶٬۲۴۳ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۶ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه مردم‌سالاری