روزنامه مردم‌سالاری

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۹ -
تیتر ۳۷۴ کلمه (متوسط ۶٫۳۴ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۵۵۶ نویسه (متوسط ۶۰٫۲۷ نویسه در هر خبر)
79
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۵٬۶۲۲ کلمه (متوسط ۶۰۳٫۷۶ کلمه در هر خبر)
79
۳۳۷٬۵۹۹ نویسه (متوسط ۵٬۷۲۲ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه مردم‌سالاری