روزنامه مردم‌سالاری

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۸ -
تیتر ۶۰۲ کلمه (متوسط ۶٫۸۴ کلمه در هر خبر)
97
۵٬۶۳۷ نویسه (متوسط ۶۴٫۰۶ نویسه در هر خبر)
77
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۰٬۵۳۰ کلمه (متوسط ۵۷۴٫۲ کلمه در هر خبر)
74
۴۷۶٬۰۵۵ نویسه (متوسط ۵٬۴۱۰ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۵
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۱ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۷ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه مردم‌سالاری