روزنامه مردم‌سالاری

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۷ -
تیتر ۵۳۱ کلمه (متوسط ۶٫۹ کلمه در هر خبر)
97
۴٬۸۶۷ نویسه (متوسط ۶۳٫۲۱ نویسه در هر خبر)
77
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۷٬۷۸۴ کلمه (متوسط ۴۹۰٫۷ کلمه در هر خبر)
62
۳۶۰٬۸۹۱ نویسه (متوسط ۴٬۶۸۷ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه مردم‌سالاری