روزنامه مردم‌سالاری

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۲ -
تیتر ۳۴۲ کلمه (متوسط ۶٫۵۸ کلمه در هر خبر)
98
۳٬۲۰۰ نویسه (متوسط ۶۱٫۵۴ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۷٬۸۵۷ کلمه (متوسط ۵۳۵٫۷۱ کلمه در هر خبر)
69
۲۶۶٬۹۲۰ نویسه (متوسط ۵٬۱۳۳ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه مردم‌سالاری