روزنامه مردم‌سالاری

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۹ -
تیتر ۳۷۳ کلمه (متوسط ۶٫۳۲ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۴۴۱ نویسه (متوسط ۵۸٫۳۲ نویسه در هر خبر)
81
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۸٬۹۰۰ کلمه (متوسط ۶۵۹٫۳۲ کلمه در هر خبر)
87
۳۷۰٬۱۸۰ نویسه (متوسط ۶٬۲۷۴ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۳
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه مردم‌سالاری