روزنامه مردم‌سالاری

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۱۳۸ کلمه (متوسط ۶٫۲۷ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۳۵۱ نویسه (متوسط ۶۱٫۴۱ نویسه در هر خبر)
79
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۱٬۹۳۲ کلمه (متوسط ۵۴۲٫۳۶ کلمه در هر خبر)
70
۱۱۳٬۷۸۰ نویسه (متوسط ۵٬۱۷۲ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
4
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۵ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه مردم‌سالاری