لیزنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۹ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۲۰۱ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۵ نویسه در هر خبر)
53
summary ۷۸ کلمه (متوسط ۳۹ کلمه در هر خبر)
87
۷۵۹ نویسه (متوسط ۳۷۹٫۵ نویسه در هر خبر)
37
بدنه ۱٬۵۴۰ کلمه (متوسط ۷۷۰ کلمه در هر خبر)
97
۱۴٬۱۸۹ نویسه (متوسط ۷٬۰۹۴ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۲٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
100
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار لیزنا