لیزنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۶۰ کلمه (متوسط ۸٫۵۷ کلمه در هر خبر)
92
۶۲۶ نویسه (متوسط ۸۹٫۴۳ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۱۴۵ کلمه (متوسط ۲۰٫۷۱ کلمه در هر خبر)
69
۱٬۳۷۶ نویسه (متوسط ۱۹۶٫۵۷ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۳٬۱۰۶ کلمه (متوسط ۴۴۳٫۷۱ کلمه در هر خبر)
56
۲۹٬۲۴۶ نویسه (متوسط ۴٬۱۷۸ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۱٫۵۷ کلیدواژه در هر خبر)
62
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار لیزنا