لیزنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۲۲۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۷ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۴۱۰ نویسه (متوسط ۱۱۴٫۷۶ نویسه در هر خبر)
43
summary ۶۶۲ کلمه (متوسط ۳۱٫۵۲ کلمه در هر خبر)
97
۶٬۶۳۴ نویسه (متوسط ۳۱۵٫۹ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۶٬۶۱۱ کلمه (متوسط ۳۱۴٫۸۱ کلمه در هر خبر)
37
۶۵٬۶۰۴ نویسه (متوسط ۳٬۱۲۴ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۴۲ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار لیزنا