لیزنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۵۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۷ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۵۲۱ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۴ نویسه در هر خبر)
52
right ۴۰۷ کلمه (متوسط ۲۷٫۱۳ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۸۶۹ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۹۳ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۹٬۱۴۰ کلمه (متوسط ۶۰۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
79
۸۹٬۷۸۶ نویسه (متوسط ۵٬۹۸۶ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۲۸ (متوسط ۱٫۸۷ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۱۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار لیزنا