خرداد

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۴۹ کلمه (متوسط ۱۳٫۵۵ کلمه در هر خبر)
77
۱٬۳۶۹ نویسه (متوسط ۱۲۴٫۴۵ نویسه در هر خبر)
37
right ۳۰ کلمه (متوسط ۲٫۷۳ کلمه در هر خبر)
9
۲۸۰ نویسه (متوسط ۲۵٫۴۵ نویسه در هر خبر)
14
بدنه ۴٬۷۵۷ کلمه (متوسط ۴۳۲٫۴۵ کلمه در هر خبر)
54
۴۴٬۵۳۶ نویسه (متوسط ۴٬۰۴۹ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۳۵ (متوسط ۳٫۱۸ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۵
45
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خرداد