خرداد

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۰۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۵ کلمه در هر خبر)
80
۸۹۹ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۳۸ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴٬۷۶۰ کلمه (متوسط ۵۹۵ کلمه در هر خبر)
77
۴۳٬۴۷۰ نویسه (متوسط ۵٬۴۳۴ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۲۵ (متوسط ۳٫۱۲ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر

آخرین اخبار خرداد