خرداد

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵ -
تیتر ۵۳۴ کلمه (متوسط ۹٫۷۱ کلمه در هر خبر)
89
۵٬۱۵۴ نویسه (متوسط ۹۳٫۷۱ نویسه در هر خبر)
57
right ۱۳۶ کلمه (متوسط ۲٫۴۷ کلمه در هر خبر)
8
۱٬۲۷۵ نویسه (متوسط ۲۳٫۱۸ نویسه در هر خبر)
12
بدنه ۲۳٬۲۷۰ کلمه (متوسط ۴۲۳٫۰۹ کلمه در هر خبر)
53
۲۱۷٬۰۹۳ نویسه (متوسط ۳٬۹۴۷ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۱۸۱ (متوسط ۳٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۱۶
29
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۹ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خرداد