خرداد

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۲۸ کلمه (متوسط ۹٫۸۵ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۲۶۸ نویسه (متوسط ۹۷٫۵۴ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۳۰ کلمه (متوسط ۲٫۳۱ کلمه در هر خبر)
7
۲۶۷ نویسه (متوسط ۲۰٫۵۴ نویسه در هر خبر)
11
بدنه ۵٬۲۰۷ کلمه (متوسط ۴۰۰٫۵۴ کلمه در هر خبر)
50
۴۸٬۱۰۰ نویسه (متوسط ۳٬۷۰۰ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۳۲ (متوسط ۲٫۴۶ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر

آخرین اخبار خرداد