خرداد

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۲۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۹ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۱۴۵ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۰۹ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۴۵ کلمه (متوسط ۴٫۰۹ کلمه در هر خبر)
13
۴۳۹ نویسه (متوسط ۳۹٫۹۱ نویسه در هر خبر)
22
بدنه ۳٬۶۵۶ کلمه (متوسط ۳۳۲٫۳۶ کلمه در هر خبر)
40
۳۵٬۱۲۴ نویسه (متوسط ۳٬۱۹۳ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۳۱ (متوسط ۲٫۸۲ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار خرداد