خرداد

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۳ -
تیتر ۶۶۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۴ کلمه در هر خبر)
86
۶٬۲۶۴ نویسه (متوسط ۹۹٫۴۳ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۴۴ کلمه (متوسط ۰٫۷ کلمه در هر خبر)
2
۴۲۵ نویسه (متوسط ۶٫۷۵ نویسه در هر خبر)
3
بدنه ۲۷٬۷۵۱ کلمه (متوسط ۴۴۰٫۴۹ کلمه در هر خبر)
55
۲۵۹٬۹۵۵ نویسه (متوسط ۴٬۱۲۶ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۲۰۰ (متوسط ۳٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۱۳
20
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۶ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار خرداد