خرداد

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۸ -
تیتر ۸۲۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۳ کلمه در هر خبر)
86
۷٬۷۷۴ نویسه (متوسط ۹۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
53
summary ۱٬۵۶۶ کلمه (متوسط ۲۰٫۰۸ کلمه در هر خبر)
66
۱۴٬۰۹۸ نویسه (متوسط ۱۸۰٫۷۴ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۳۸٬۸۴۴ کلمه (متوسط ۴۹۸ کلمه در هر خبر)
64
۳۵۷٬۳۸۷ نویسه (متوسط ۴٬۵۸۲ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۲۵۱ (متوسط ۳٫۲۲ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۶
7
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۶ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار خرداد