خرداد

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۲۰۰ کلمه (متوسط ۹٫۰۹ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۸۹۵ نویسه (متوسط ۸۶٫۱۴ نویسه در هر خبر)
62
right ۱۶۹ کلمه (متوسط ۷٫۶۸ کلمه در هر خبر)
25
۱٬۴۳۳ نویسه (متوسط ۶۵٫۱۴ نویسه در هر خبر)
36
بدنه ۱۵٬۵۰۵ کلمه (متوسط ۷۰۴٫۷۷ کلمه در هر خبر)
93
۱۴۸٬۴۴۵ نویسه (متوسط ۶٬۷۴۸ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۷۷ (متوسط ۳٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۲
9
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خرداد