خرداد

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۷ کلمه در هر خبر)
86
۷۳۸ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۴۳ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳٬۳۰۳ کلمه (متوسط ۴۷۱٫۸۶ کلمه در هر خبر)
60
۳۱٬۷۷۲ نویسه (متوسط ۴٬۵۳۹ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۲۱ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار خرداد