خرداد

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۵ -
تیتر ۸۸۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۴ کلمه در هر خبر)
87
۸٬۴۵۷ نویسه (متوسط ۹۹٫۴۹ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۱۱۲ کلمه (متوسط ۱٫۳۲ کلمه در هر خبر)
4
۹۸۴ نویسه (متوسط ۱۱٫۵۸ نویسه در هر خبر)
6
بدنه ۴۳٬۷۸۱ کلمه (متوسط ۵۱۵٫۰۷ کلمه در هر خبر)
66
۴۰۷٬۳۱۷ نویسه (متوسط ۴٬۷۹۲ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۲۰۱ (متوسط ۲٫۳۶ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۱۵
17
اخبار تغییر یافته ۳
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۶ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار خرداد