خرداد

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۰ -
تیتر ۲٬۱۲۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۱ کلمه در هر خبر)
87
۲۰٬۰۴۹ نویسه (متوسط ۹۵٫۴۷ نویسه در هر خبر)
56
right ۱٬۲۵۸ کلمه (متوسط ۵٫۹۹ کلمه در هر خبر)
19
۱۱٬۳۲۸ نویسه (متوسط ۵۳٫۹۴ نویسه در هر خبر)
29
بدنه ۱۰۹٬۸۵۶ کلمه (متوسط ۵۲۳٫۱۲ کلمه در هر خبر)
67
۱٬۰۲۲٬۷۵۳ نویسه (متوسط ۴٬۸۷۰ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۶۶۳ (متوسط ۳٫۱۶ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۴۱
19
اخبار تغییر یافته ۳
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸۹ خبر
اقتصادی ۱۹ خبر
اجتماعی ۵۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار خرداد