خرداد

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۴۴ کلمه (متوسط ۱۳٫۰۹ کلمه در هر خبر)
79
۱٬۳۶۱ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۷۳ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵٬۱۶۴ کلمه (متوسط ۴۶۹٫۴۵ کلمه در هر خبر)
59
۴۹٬۱۶۳ نویسه (متوسط ۴٬۴۶۹ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۲۳ (متوسط ۲٫۰۹ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار خرداد