خرداد

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۲۷۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۲ کلمه در هر خبر)
84
۲٬۶۲۸ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۵ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۶۲ کلمه (متوسط ۲٫۵۸ کلمه در هر خبر)
8
۵۳۰ نویسه (متوسط ۲۲٫۰۸ نویسه در هر خبر)
12
بدنه ۱۵٬۱۱۴ کلمه (متوسط ۶۲۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
82
۱۳۸٬۵۶۶ نویسه (متوسط ۵٬۷۷۴ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۴۸ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۳
12
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار خرداد