خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۵ -
تیتر ۱٬۰۶۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۱ کلمه در هر خبر)
84
۹٬۸۶۲ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۸۱ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۳٬۰۵۸ کلمه (متوسط ۳۲٫۱۹ کلمه در هر خبر)
96
۲۸٬۰۷۴ نویسه (متوسط ۲۹۵٫۵۲ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۲۹٬۶۸۷ کلمه (متوسط ۳۱۲٫۴۹ کلمه در هر خبر)
37
۲۷۴٬۵۰۵ نویسه (متوسط ۲٬۸۹۰ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۲۷۴ (متوسط ۲٫۸۸ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۸۵
89
اخبار تغییر یافته ۲۹
23
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۳ خبر
عکس ۹ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین