خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶ -
تیتر ۳۹۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۳ کلمه در هر خبر)
85
۳٬۶۱۴ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۳۹ نویسه در هر خبر)
53
summary ۱٬۴۶۸ کلمه (متوسط ۴۰٫۷۸ کلمه در هر خبر)
84
۱۳٬۶۸۰ نویسه (متوسط ۳۸۰ نویسه در هر خبر)
37
بدنه ۱۷٬۴۲۹ کلمه (متوسط ۴۸۴٫۱۴ کلمه در هر خبر)
62
۱۶۳٬۳۱۴ نویسه (متوسط ۴٬۵۳۶ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۱۱۳ (متوسط ۳٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۱۵
41
اخبار تغییر یافته ۵
65
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۵ خبر
ورزشی ۷ خبر
استانی ۲ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین