خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۴ -
تیتر ۶۰۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۵ کلمه در هر خبر)
84
۵٬۷۵۳ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۵۴ نویسه در هر خبر)
48
summary ۲٬۱۷۷ کلمه (متوسط ۴۰٫۳۱ کلمه در هر خبر)
85
۲۰٬۲۱۰ نویسه (متوسط ۳۷۴٫۲۶ نویسه در هر خبر)
39
بدنه ۲۲٬۵۷۳ کلمه (متوسط ۴۱۸٫۰۲ کلمه در هر خبر)
52
۲۰۶٬۸۹۵ نویسه (متوسط ۳٬۸۳۱ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۲۰۱ (متوسط ۳٫۷۲ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۱۹
35
اخبار تغییر یافته ۳
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۵ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۵ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین