خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۱۷۴ کلمه (متوسط ۸٫۲۹ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۶۳۶ نویسه (متوسط ۷۷٫۹ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۵۲۷ کلمه (متوسط ۲۵٫۱ کلمه در هر خبر)
83
۴٬۷۸۵ نویسه (متوسط ۲۲۷٫۸۶ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۴٬۲۰۰ کلمه (متوسط ۲۰۰ کلمه در هر خبر)
21
۳۹٬۳۳۳ نویسه (متوسط ۱٬۸۷۳ نویسه در هر خبر)
41
تعداد کلیدواژه ۷۴ (متوسط ۳٫۵۲ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۱۹
90
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین