خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۰۳ کلمه (متوسط ۹٫۳۶ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۰۳۸ نویسه (متوسط ۹۴٫۳۶ نویسه در هر خبر)
57
right ۲۹۷ کلمه (متوسط ۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۸۵۹ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۹۱ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۳٬۲۵۹ کلمه (متوسط ۲۹۶٫۲۷ کلمه در هر خبر)
35
۳۱٬۵۶۳ نویسه (متوسط ۲٬۸۶۹ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۲۱ (متوسط ۱٫۹۱ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۱
9
اخبار تغییر یافته ۱
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرآنلاین