خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷۷ -
تیتر ۱٬۸۳۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۱۷٬۳۵۷ نویسه (متوسط ۹۸٫۰۶ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۴٬۹۳۹ کلمه (متوسط ۲۷٫۹ کلمه در هر خبر)
93
۴۵٬۸۸۵ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۲۴ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۶۵٬۷۸۱ کلمه (متوسط ۳۷۱٫۶۴ کلمه در هر خبر)
45
۶۰۰٬۳۳۹ نویسه (متوسط ۳٬۳۹۲ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۴۹۵ (متوسط ۲٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۱۶۸
94
اخبار تغییر یافته ۱۶
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۲۵ خبر
اجتماعی ۲۹ خبر
بین‌الملل ۲۶ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
ورزشی ۳۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۳ خبر
عکس ۲۰ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین