خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۱ -
تیتر ۱٬۰۹۴ کلمه (متوسط ۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
88
۱۰٬۴۷۱ نویسه (متوسط ۹۴٫۳۳ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۳٬۱۴۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۴ کلمه در هر خبر)
94
۲۹٬۲۵۷ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۵۸ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۳۷٬۸۶۰ کلمه (متوسط ۳۴۱٫۰۸ کلمه در هر خبر)
41
۳۴۶٬۳۵۰ نویسه (متوسط ۳٬۱۲۰ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۳۲۷ (متوسط ۲٫۹۵ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۱۰۳
92
اخبار تغییر یافته ۱۴
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱۵ خبر
استانی ۶ خبر
عکس ۱۱ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین