خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۹ -
تیتر ۷۰۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۹۵ کلمه در هر خبر)
82
۶٬۶۲۹ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۳۶ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۲٬۱۲۹ کلمه (متوسط ۳۶٫۰۸ کلمه در هر خبر)
91
۱۹٬۴۸۷ نویسه (متوسط ۳۳۰٫۲۹ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۲۴٬۴۲۰ کلمه (متوسط ۴۱۳٫۹ کلمه در هر خبر)
51
۲۲۷٬۰۳۲ نویسه (متوسط ۳٬۸۴۸ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۱۷۳ (متوسط ۲٫۹۳ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۵۸
98
اخبار تغییر یافته ۳
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
استانی ۳ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۱۰ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین