خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۳۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۴۵ کلمه در هر خبر)
81
۱٬۳۴۳ نویسه (متوسط ۱۲۲٫۰۹ نویسه در هر خبر)
38
right ۲۶۸ کلمه (متوسط ۲۴٫۳۶ کلمه در هر خبر)
81
۲٬۵۱۸ نویسه (متوسط ۲۲۸٫۹۱ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۴٬۴۴۴ کلمه (متوسط ۴۰۴ کلمه در هر خبر)
50
۳۹٬۹۲۶ نویسه (متوسط ۳٬۶۳۰ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۴۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۵
45
اخبار تغییر یافته ۲
54
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۵ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین