خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۵ -
تیتر ۶۷۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۵ کلمه در هر خبر)
86
۶٬۲۹۶ نویسه (متوسط ۹۶٫۸۶ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۱٬۸۹۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۱۲ کلمه در هر خبر)
97
۱۷٬۴۵۴ نویسه (متوسط ۲۶۸٫۵۲ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۲۳٬۵۶۳ کلمه (متوسط ۳۶۲٫۵۱ کلمه در هر خبر)
44
۲۱۴٬۸۹۸ نویسه (متوسط ۳٬۳۰۶ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۱۸۸ (متوسط ۲٫۸۹ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۵۱
78
اخبار تغییر یافته ۱۱
57
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۴ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین