خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۲۰۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۳ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۹۳۲ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۶۸ نویسه در هر خبر)
52
right ۷۳۶ کلمه (متوسط ۳۸٫۷۴ کلمه در هر خبر)
87
۶٬۹۱۶ نویسه (متوسط ۳۶۴ نویسه در هر خبر)
42
بدنه ۱۰٬۹۹۱ کلمه (متوسط ۵۷۸٫۴۷ کلمه در هر خبر)
75
۹۹٬۹۲۱ نویسه (متوسط ۵٬۲۵۹ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۶۳ (متوسط ۳٫۳۲ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۱۰
52
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۵ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین