خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۸ -
تیتر ۵۰۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۴ کلمه در هر خبر)
86
۴٬۶۵۳ نویسه (متوسط ۹۶٫۹۴ نویسه در هر خبر)
55
right ۱٬۳۹۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۱ کلمه در هر خبر)
97
۱۲٬۸۰۳ نویسه (متوسط ۲۶۶٫۷۳ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۳۲٬۶۹۱ کلمه (متوسط ۶۸۱٫۰۶ کلمه در هر خبر)
90
۲۹۴٬۱۲۰ نویسه (متوسط ۶٬۱۲۸ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۱۰۷ (متوسط ۲٫۲۳ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۲۹
60
اخبار تغییر یافته ۱
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۸ خبر
ورزشی ۸ خبر
استانی ۱ خبر
عکس ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرآنلاین