خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۰ -
تیتر ۸۱۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۲ کلمه در هر خبر)
87
۷٬۹۷۸ نویسه (متوسط ۹۹٫۷۲ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۲٬۸۱۰ کلمه (متوسط ۳۵٫۱۲ کلمه در هر خبر)
92
۲۶٬۰۸۴ نویسه (متوسط ۳۲۶٫۰۵ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۳۲٬۳۳۴ کلمه (متوسط ۴۰۴٫۱۸ کلمه در هر خبر)
50
۲۹۹٬۹۱۷ نویسه (متوسط ۳٬۷۴۹ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۲۰۷ (متوسط ۲٫۵۹ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۸۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۲ خبر
استانی ۶ خبر
عکس ۱۳ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین