خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۰ -
تیتر ۷۱۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۶ کلمه در هر خبر)
87
۶٬۷۵۷ نویسه (متوسط ۹۶٫۵۳ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۱٬۹۶۹ کلمه (متوسط ۲۸٫۱۳ کلمه در هر خبر)
93
۱۸٬۲۴۳ نویسه (متوسط ۲۶۰٫۶۱ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲۶٬۵۸۹ کلمه (متوسط ۳۷۹٫۸۴ کلمه در هر خبر)
47
۲۵۴٬۴۴۷ نویسه (متوسط ۳٬۶۳۵ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۱۷۵ (متوسط ۲٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
100
خبرهای عکس‌دار ۷۰
100
اخبار تغییر یافته ۳
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
استانی ۵ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۱۴ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین