جهان صنعت

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۱ -
تیتر ۱٬۰۲۱ کلمه (متوسط ۹٫۲ کلمه در هر خبر)
90
۹٬۲۹۱ نویسه (متوسط ۸۳٫۷ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۳٬۴۴۱ کلمه (متوسط ۳۱ کلمه در هر خبر)
98
۳۱٬۴۱۵ نویسه (متوسط ۲۸۳٫۰۲ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۳۷٬۲۰۳ کلمه (متوسط ۳۳۵٫۱۶ کلمه در هر خبر)
40
۳۴۴٬۱۴۰ نویسه (متوسط ۳٬۱۰۰ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰۹
98
اخبار تغییر یافته ۹۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۷۷ خبر
اجتماعی ۸ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار جهان صنعت