جهان صنعت

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳ -
تیتر ۳۲۵ کلمه (متوسط ۹٫۸۵ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۰۶۲ نویسه (متوسط ۹۲٫۷۹ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱٬۲۸۴ کلمه (متوسط ۳۸٫۹۱ کلمه در هر خبر)
87
۱۱٬۵۷۱ نویسه (متوسط ۳۵۰٫۶۴ نویسه در هر خبر)
46
بدنه ۱۹٬۱۰۲ کلمه (متوسط ۵۷۸٫۸۵ کلمه در هر خبر)
75
۱۸۲٬۸۹۰ نویسه (متوسط ۵٬۵۴۲ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۱۵۰ (متوسط ۴٫۵۵ کلیدواژه در هر خبر)
62
خبرهای عکس‌دار ۳۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار جهان صنعت