جهان صنعت

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵ -
تیتر ۴۶۸ کلمه (متوسط ۸٫۵۱ کلمه در هر خبر)
92
۴٬۴۵۵ نویسه (متوسط ۸۱ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۱٬۹۰۲ کلمه (متوسط ۳۴٫۵۸ کلمه در هر خبر)
93
۱۷٬۷۰۴ نویسه (متوسط ۳۲۱٫۸۹ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۱۹٬۱۴۳ کلمه (متوسط ۳۴۸٫۰۵ کلمه در هر خبر)
42
۱۷۶٬۰۹۸ نویسه (متوسط ۳٬۲۰۲ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۲۴۲ (متوسط ۴٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۵۴
98
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۳۳ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار جهان صنعت