جهان صنعت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۸۵ کلمه (متوسط ۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۷۳۷ نویسه (متوسط ۸۶٫۸۵ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۸۰۰ کلمه (متوسط ۴۰ کلمه در هر خبر)
85
۷٬۲۲۶ نویسه (متوسط ۳۶۱٫۳ نویسه در هر خبر)
43
بدنه ۱۰٬۹۰۲ کلمه (متوسط ۵۴۵٫۱ کلمه در هر خبر)
70
۱۰۱٬۹۹۴ نویسه (متوسط ۵٬۱۰۰ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۹۵ (متوسط ۴٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
59
خبرهای عکس‌دار ۲۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر

آخرین اخبار جهان صنعت