جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۳ -
تیتر ۱٬۸۷۸ کلمه (متوسط ۹٫۷۳ کلمه در هر خبر)
89
۱۷٬۵۳۳ نویسه (متوسط ۹۰٫۸۴ نویسه در هر خبر)
59
right ۴٬۹۰۹ کلمه (متوسط ۲۵٫۴۴ کلمه در هر خبر)
84
۴۴٬۶۷۶ نویسه (متوسط ۲۳۱٫۴۸ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۸۴٬۶۲۵ کلمه (متوسط ۴۳۸٫۴۷ کلمه در هر خبر)
55
۷۷۷٬۷۸۷ نویسه (متوسط ۴٬۰۳۰ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۷۰۲ (متوسط ۳٫۶۴ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۱۹۳
100
اخبار تغییر یافته ۱۴
81
اخبار حذف شده ۲
30
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۲ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۱۹ خبر
فرهنگی ۳۳ خبر
علمی-فناوری ۲۱ خبر
ورزشی ۴۶ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۸ خبر
عکس ۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جماران