جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۷۹ کلمه (متوسط ۱۳٫۱۷ کلمه در هر خبر)
78
۷۶۸ نویسه (متوسط ۱۲۸ نویسه در هر خبر)
34
right ۱۶۳ کلمه (متوسط ۲۷٫۱۷ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۴۴۲ نویسه (متوسط ۲۴۰٫۳۳ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۶۸۶ کلمه (متوسط ۱۱۴٫۳۳ کلمه در هر خبر)
9
۶٬۲۷۳ نویسه (متوسط ۱٬۰۴۶ نویسه در هر خبر)
19
تعداد کلیدواژه ۳۳ (متوسط ۵٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار جماران