جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۹۷ -
تیتر ۴٬۱۰۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۵ کلمه در هر خبر)
87
۳۹٬۰۴۳ نویسه (متوسط ۹۸٫۳۵ نویسه در هر خبر)
54
right ۱۱٬۴۰۹ کلمه (متوسط ۲۸٫۷۴ کلمه در هر خبر)
95
۱۰۴٬۶۶۱ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۶۳ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱۶۰٬۹۹۸ کلمه (متوسط ۴۰۵٫۵۴ کلمه در هر خبر)
50
۱٬۴۶۵٬۷۰۰ نویسه (متوسط ۳٬۶۹۲ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۱٬۷۵۴ (متوسط ۴٫۴۲ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۳۹۷
100
اخبار تغییر یافته ۷
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷۱ خبر
اقتصادی ۵۳ خبر
اجتماعی ۷۵ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۴۶ خبر
علمی-فناوری ۳۰ خبر
ورزشی ۵۳ خبر
استانی ۶۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جماران