جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۴۱ کلمه (متوسط ۱۳٫۶۷ کلمه در هر خبر)
77
۳۶۰ نویسه (متوسط ۱۲۰ نویسه در هر خبر)
40
right ۱۱۷ کلمه (متوسط ۳۹ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۰۱۹ نویسه (متوسط ۳۳۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
50
بدنه ۵۳۳ کلمه (متوسط ۱۷۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
18
۵٬۲۵۴ نویسه (متوسط ۱٬۷۵۱ نویسه در هر خبر)
37
تعداد کلیدواژه ۱۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جماران