جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۸۸ -
تیتر ۴٬۰۴۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۲ کلمه در هر خبر)
86
۳۸٬۴۱۱ نویسه (متوسط ۹۹ نویسه در هر خبر)
54
right ۱۱٬۱۶۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۷۸ کلمه در هر خبر)
95
۱۰۱٬۶۸۳ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۰۷ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۱۵۹٬۰۸۶ کلمه (متوسط ۴۱۰٫۰۲ کلمه در هر خبر)
51
۱٬۴۴۹٬۴۸۷ نویسه (متوسط ۳٬۷۳۶ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۱٬۸۰۶ (متوسط ۴٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۳۸۸
100
اخبار تغییر یافته ۱۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۸ خبر
اقتصادی ۲۵ خبر
اجتماعی ۵۲ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
فرهنگی ۸۹ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۶۰ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۶۳ خبر
عکس ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جماران