ایتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۷ کلمه (متوسط ۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
90
۳۵۷ نویسه (متوسط ۸۹٫۲۵ نویسه در هر خبر)
60
right ۹۲ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۸۵۰ نویسه (متوسط ۲۱۲٫۵ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۱٬۱۷۴ کلمه (متوسط ۲۹۳٫۵ کلمه در هر خبر)
34
۱۱٬۲۸۴ نویسه (متوسط ۲٬۸۲۱ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار ایتنا