ایتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۹۳ کلمه (متوسط ۸٫۴۵ کلمه در هر خبر)
92
۸۴۵ نویسه (متوسط ۷۶٫۸۲ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۳۶۴ کلمه (متوسط ۳۳٫۰۹ کلمه در هر خبر)
95
۳٬۲۹۱ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۱۸ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۳٬۲۲۱ کلمه (متوسط ۲۹۲٫۸۲ کلمه در هر خبر)
34
۳۰٬۲۲۲ نویسه (متوسط ۲٬۷۴۷ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر

آخرین اخبار ایتنا