ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳۲ -
تیتر ۳٬۲۹۴ کلمه (متوسط ۹٫۹۲ کلمه در هر خبر)
88
۳۱٬۳۷۲ نویسه (متوسط ۹۴٫۴۹ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۱۰٬۹۴۱ کلمه (متوسط ۳۲٫۹۵ کلمه در هر خبر)
95
۱۰۰٬۹۶۶ نویسه (متوسط ۳۰۴٫۱۱ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۱۳۰٬۲۵۰ کلمه (متوسط ۳۹۲٫۳۲ کلمه در هر خبر)
48
۱٬۲۳۱٬۵۶۶ نویسه (متوسط ۳٬۷۱۰ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۶۶۹ (متوسط ۲٫۰۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۲۹۲
87
اخبار تغییر یافته ۶۹
48
اخبار حذف شده ۲
59
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۰ خبر
اقتصادی ۲۷ خبر
اجتماعی ۳۹ خبر
بین‌الملل ۴۶ خبر
فرهنگی ۳۰ خبر
علمی-فناوری ۲۷ خبر
ورزشی ۴۰ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۵۷ خبر
عکس ۱۳ خبر

آخرین اخبار ایسنا