ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵۰ -
تیتر ۲٬۲۸۸ کلمه (متوسط ۹٫۱۵ کلمه در هر خبر)
90
۲۱٬۸۲۶ نویسه (متوسط ۸۷٫۳ نویسه در هر خبر)
61
summary ۸٬۱۷۶ کلمه (متوسط ۳۲٫۷ کلمه در هر خبر)
96
۷۴٬۵۸۸ نویسه (متوسط ۲۹۸٫۳۵ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۸۳٬۰۱۴ کلمه (متوسط ۳۳۲٫۰۶ کلمه در هر خبر)
40
۷۷۳٬۹۶۹ نویسه (متوسط ۳٬۰۹۶ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۶۴۵ (متوسط ۲٫۵۸ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۲۴۴
97
اخبار تغییر یافته ۲۴
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
اقتصادی ۲۵ خبر
اجتماعی ۲۸ خبر
بین‌الملل ۵۱ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
علمی-فناوری ۲۳ خبر
ورزشی ۳۲ خبر
گوناگون ۵ خبر
استانی ۲۹ خبر
عکس ۱۲ خبر

آخرین اخبار ایسنا