ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۱ -
تیتر ۴۶۴ کلمه (متوسط ۹٫۱ کلمه در هر خبر)
90
۴٬۴۷۹ نویسه (متوسط ۸۷٫۸۲ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۲٬۲۴۸ کلمه (متوسط ۴۴٫۰۸ کلمه در هر خبر)
79
۲۰٬۰۸۸ نویسه (متوسط ۳۹۳٫۸۸ نویسه در هر خبر)
33
بدنه ۳۳٬۱۱۱ کلمه (متوسط ۶۴۹٫۲۴ کلمه در هر خبر)
85
۳۱۴٬۷۱۲ نویسه (متوسط ۶٬۱۷۱ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۱۵۶ (متوسط ۳٫۰۶ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۵۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار ایسنا