ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۱۷۲ کلمه (متوسط ۸٫۱۹ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۶۸۷ نویسه (متوسط ۸۰٫۳۳ نویسه در هر خبر)
66
right ۵۵۸ کلمه (متوسط ۲۶٫۵۷ کلمه در هر خبر)
88
۵٬۱۰۳ نویسه (متوسط ۲۴۳ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۴٬۵۸۴ کلمه (متوسط ۲۱۸٫۲۹ کلمه در هر خبر)
24
۴۲٬۹۶۵ نویسه (متوسط ۲٬۰۴۶ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۶۹ (متوسط ۳٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۲۰
95
اخبار تغییر یافته ۳
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۵ خبر
گوناگون ۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار ایسنا