ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۰ -
تیتر ۸۰۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۴ کلمه در هر خبر)
88
۷٬۶۷۴ نویسه (متوسط ۹۵٫۹۲ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۳٬۰۲۳ کلمه (متوسط ۳۷٫۷۹ کلمه در هر خبر)
88
۲۷٬۹۰۶ نویسه (متوسط ۳۴۸٫۸۲ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۳۳٬۲۷۵ کلمه (متوسط ۴۱۵٫۹۴ کلمه در هر خبر)
52
۳۱۵٬۶۸۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۴۶ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۲۵۷ (متوسط ۳٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۸۰
100
اخبار تغییر یافته ۹
71
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۹ خبر
استانی ۲۷ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار ایسنا