ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۱ -
تیتر ۱٬۳۷۹ کلمه (متوسط ۹٫۱۳ کلمه در هر خبر)
90
۱۳٬۴۹۷ نویسه (متوسط ۸۹٫۳۸ نویسه در هر خبر)
60
right ۴٬۴۵۱ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۸ کلمه در هر خبر)
98
۴۱٬۵۲۰ نویسه (متوسط ۲۷۴٫۹۷ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۴۷٬۸۳۸ کلمه (متوسط ۳۱۶٫۸۱ کلمه در هر خبر)
38
۴۵۳٬۹۴۹ نویسه (متوسط ۳٬۰۰۶ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۳۳۴ (متوسط ۲٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۱۳۰
86
اخبار تغییر یافته ۱۱
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۲۷ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
استانی ۳۰ خبر
عکس ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا