ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۲ -
تیتر ۹۲۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۱ کلمه در هر خبر)
87
۸٬۸۶۹ نویسه (متوسط ۹۶٫۴ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۳٬۳۴۸ کلمه (متوسط ۳۶٫۳۹ کلمه در هر خبر)
90
۳۰٬۸۵۵ نویسه (متوسط ۳۳۵٫۳۸ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۴۸٬۵۲۴ کلمه (متوسط ۵۲۷٫۴۳ کلمه در هر خبر)
68
۴۶۳٬۶۸۷ نویسه (متوسط ۵٬۰۴۰ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۳۲۶ (متوسط ۳٫۵۴ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۸۹
96
اخبار تغییر یافته ۴
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۹ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۱۷ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار ایسنا