ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۲۳۷ کلمه (متوسط ۹٫۱۲ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۳۲۵ نویسه (متوسط ۸۹٫۴۲ نویسه در هر خبر)
60
right ۸۶۴ کلمه (متوسط ۳۳٫۲۳ کلمه در هر خبر)
95
۸٬۱۶۸ نویسه (متوسط ۳۱۴٫۱۵ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۱۱٬۵۶۹ کلمه (متوسط ۴۴۴٫۹۶ کلمه در هر خبر)
56
۱۱۱٬۵۸۳ نویسه (متوسط ۴٬۲۹۲ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۵۹ (متوسط ۲٫۲۷ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۲۲
84
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۷ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا