ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۸ -
تیتر ۱٬۷۵۲ کلمه (متوسط ۹٫۳۲ کلمه در هر خبر)
90
۱۶٬۸۷۶ نویسه (متوسط ۸۹٫۷۷ نویسه در هر خبر)
60
right ۵٬۶۷۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۱۶ کلمه در هر خبر)
99
۵۲٬۷۵۷ نویسه (متوسط ۲۸۰٫۶۲ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۸۲٬۱۳۳ کلمه (متوسط ۴۳۶٫۸۸ کلمه در هر خبر)
55
۷۶۹٬۵۰۶ نویسه (متوسط ۴٬۰۹۳ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۳۷۸ (متوسط ۲٫۰۱ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱۶۶
88
اخبار تغییر یافته ۱۹
74
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۲۳ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۲۸ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۳۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۳۶ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا