ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۱ -
تیتر ۵۷۱ کلمه (متوسط ۹٫۳۶ کلمه در هر خبر)
90
۵٬۵۸۷ نویسه (متوسط ۹۱٫۵۹ نویسه در هر خبر)
58
right ۲٬۱۲۸ کلمه (متوسط ۳۴٫۸۹ کلمه در هر خبر)
93
۱۹٬۷۸۲ نویسه (متوسط ۳۲۴٫۳ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۳۴٬۲۷۱ کلمه (متوسط ۵۶۱٫۸۲ کلمه در هر خبر)
73
۳۲۶٬۵۶۱ نویسه (متوسط ۵٬۳۵۳ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۱۶۱ (متوسط ۲٫۶۴ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۵۴
88
اخبار تغییر یافته ۴
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۱۴ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا