ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۸۹ -
تیتر ۴٬۶۱۵ کلمه (متوسط ۹٫۴۴ کلمه در هر خبر)
89
۴۴٬۳۴۹ نویسه (متوسط ۹۰٫۶۹ نویسه در هر خبر)
59
right ۱۵٬۳۶۱ کلمه (متوسط ۳۱٫۴۱ کلمه در هر خبر)
97
۱۴۲٬۲۵۳ نویسه (متوسط ۲۹۰٫۹۱ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۱۶۳٬۵۵۹ کلمه (متوسط ۳۳۴٫۴۸ کلمه در هر خبر)
40
۱٬۵۴۳٬۱۲۵ نویسه (متوسط ۳٬۱۵۶ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۱٬۱۴۸ (متوسط ۲٫۳۵ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۴۵۲
92
اخبار تغییر یافته ۴۴
77
اخبار حذف شده ۲
72
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۶ خبر
اقتصادی ۳۴ خبر
اجتماعی ۳۶ خبر
بین‌الملل ۶۳ خبر
فرهنگی ۵۷ خبر
علمی-فناوری ۲۸ خبر
ورزشی ۵۷ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۱۳۸ خبر
عکس ۷ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا