ایسکا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۹۸ کلمه (متوسط ۸٫۹۱ کلمه در هر خبر)
91
۹۳۰ نویسه (متوسط ۸۴٫۵۵ نویسه در هر خبر)
63
right ۳۶۱ کلمه (متوسط ۳۲٫۸۲ کلمه در هر خبر)
95
۳٬۳۰۰ نویسه (متوسط ۳۰۰ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۳٬۵۲۵ کلمه (متوسط ۳۲۰٫۴۵ کلمه در هر خبر)
38
۳۳٬۴۳۷ نویسه (متوسط ۳٬۰۴۰ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۵۴ (متوسط ۴٫۹۱ کلیدواژه در هر خبر)
56
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار ایسکا