ایسکا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۱۳۶ نویسه (متوسط ۱۳۶ نویسه در هر خبر)
29
خلاصه ۲۵ کلمه (متوسط ۲۵ کلمه در هر خبر)
83
۲۴۶ نویسه (متوسط ۲۴۶ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۷۳۵ کلمه (متوسط ۷۳۵ کلمه در هر خبر)
97
۶٬۵۴۶ نویسه (متوسط ۶٬۵۴۶ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار ایسکا

هیچ مطلبی با مشخصات خواسته‌شده یافت نشد!