ایسکا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۵ کلمه (متوسط ۵ کلمه در هر خبر)
80
۳۴ نویسه (متوسط ۳۴ نویسه در هر خبر)
97
summary ۳۲ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۲۵۱ نویسه (متوسط ۲۵۱ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۷۷ کلمه (متوسط ۷۷ کلمه در هر خبر)
3
۶۰۸ نویسه (متوسط ۶۰۸ نویسه در هر خبر)
8
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۶ کلیدواژه در هر خبر)
36
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار ایسکا

هیچ مطلبی با مشخصات خواسته‌شده یافت نشد!