ایسکا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۲۶۷ نویسه (متوسط ۸۹ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۸۵ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
94
۷۳۵ نویسه (متوسط ۲۴۵ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۷۷۴ کلمه (متوسط ۲۵۸ کلمه در هر خبر)
29
۶٬۹۴۴ نویسه (متوسط ۲٬۳۱۵ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۱۳ (متوسط ۴٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار ایسکا