ایسکا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۲۱۵ کلمه (متوسط ۹٫۳۵ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۱۰۱ نویسه (متوسط ۹۱٫۳۵ نویسه در هر خبر)
59
summary ۵۹۶ کلمه (متوسط ۲۵٫۹۱ کلمه در هر خبر)
86
۵٬۶۸۵ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۱۷ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۶٬۷۴۲ کلمه (متوسط ۲۹۳٫۱۳ کلمه در هر خبر)
34
۶۵٬۶۴۷ نویسه (متوسط ۲٬۸۵۴ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۹۴ (متوسط ۴٫۰۹ کلیدواژه در هر خبر)
71
خبرهای عکس‌دار ۲۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر

آخرین اخبار ایسکا