ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۲۶۹ کلمه (متوسط ۹٫۲۸ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۵۸۸ نویسه (متوسط ۸۹٫۲۴ نویسه در هر خبر)
60
summary ۹۳۷ کلمه (متوسط ۳۲٫۳۱ کلمه در هر خبر)
96
۹٬۱۴۷ نویسه (متوسط ۳۱۵٫۴۱ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۱۲٬۵۶۴ کلمه (متوسط ۴۳۳٫۲۴ کلمه در هر خبر)
54
۱۱۵٬۲۵۳ نویسه (متوسط ۳٬۹۷۴ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱۱۱ (متوسط ۳٫۸۳ کلیدواژه در هر خبر)
75
خبرهای عکس‌دار ۲۸
96
اخبار تغییر یافته ۷
39
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار ایرنا