ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱٬۰۰۵ -
تیتر ۹٬۵۰۹ کلمه (متوسط ۹٫۴۶ کلمه در هر خبر)
89
۹۰٬۰۷۸ نویسه (متوسط ۸۹٫۶۳ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۳۳٬۶۵۱ کلمه (متوسط ۳۳٫۴۸ کلمه در هر خبر)
95
۳۱۸٬۲۱۳ نویسه (متوسط ۳۱۶٫۶۳ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۳۹۵٬۳۲۹ کلمه (متوسط ۳۹۳٫۳۶ کلمه در هر خبر)
49
۳٬۵۹۰٬۲۶۱ نویسه (متوسط ۳٬۵۷۲ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۳٬۶۹۶ (متوسط ۳٫۶۸ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۹۴۹
94
اخبار تغییر یافته ۱۷۸
55
اخبار حذف شده ۴
73
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷۰ خبر
اقتصادی ۸۵ خبر
اجتماعی ۱۵۰ خبر
بین‌الملل ۷۲ خبر
فرهنگی ۸۸ خبر
علمی-فناوری ۴۵ خبر
ورزشی ۶۳ خبر
استانی ۲۳۲ خبر

آخرین اخبار ایرنا