ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۳۱۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۳ کلمه در هر خبر)
85
۳٬۰۷۴ نویسه (متوسط ۱۰۶ نویسه در هر خبر)
49
right ۹۱۵ کلمه (متوسط ۳۱٫۵۵ کلمه در هر خبر)
97
۸٬۸۵۸ نویسه (متوسط ۳۰۵٫۴۵ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۱۱٬۲۳۰ کلمه (متوسط ۳۸۷٫۲۴ کلمه در هر خبر)
48
۱۰۱٬۵۵۲ نویسه (متوسط ۳٬۵۰۲ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۲ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایرنا