ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳۲ -
تیتر ۳٬۶۶۴ کلمه (متوسط ۸٫۴۸ کلمه در هر خبر)
92
۳۴٬۴۸۸ نویسه (متوسط ۷۹٫۸۳ نویسه در هر خبر)
66
summary ۱۴٬۰۶۰ کلمه (متوسط ۳۲٫۵۵ کلمه در هر خبر)
96
۱۳۲٬۱۱۹ نویسه (متوسط ۳۰۵٫۸۳ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۱۵۱٬۱۵۷ کلمه (متوسط ۳۴۹٫۹ کلمه در هر خبر)
42
۱٬۳۳۸٬۱۱۱ نویسه (متوسط ۳٬۰۹۷ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۱٬۳۹۶ (متوسط ۳٫۲۳ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۳۵۴
81
اخبار تغییر یافته ۳۹
77
اخبار حذف شده ۱
84
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷۳ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۵۳ خبر
بین‌الملل ۲۸ خبر
فرهنگی ۱۸۹ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
استانی ۵۱ خبر

آخرین اخبار ایرنا