ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۷۹ -
تیتر ۶٬۰۱۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۵۷٬۸۳۳ نویسه (متوسط ۹۹٫۸۸ نویسه در هر خبر)
53
right ۱۹٬۱۷۶ کلمه (متوسط ۳۳٫۱۲ کلمه در هر خبر)
95
۱۸۳٬۹۴۲ نویسه (متوسط ۳۱۷٫۶۹ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۲۱۵٬۵۰۸ کلمه (متوسط ۳۷۲٫۲۱ کلمه در هر خبر)
46
۱٬۹۶۵٬۲۰۲ نویسه (متوسط ۳٬۳۹۴ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۷۳
98
اخبار تغییر یافته ۵۵
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱۸ خبر
اقتصادی ۵۶ خبر
اجتماعی ۵۰ خبر
بین‌الملل ۳۲ خبر
فرهنگی ۵۱ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر
ورزشی ۴۰ خبر
استانی ۸۱ خبر
عکس ۲۹ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایرنا