ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۷۶ -
تیتر ۶٬۱۴۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
86
۵۸٬۶۳۰ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۷۹ نویسه در هر خبر)
52
right ۱۹٬۳۰۹ کلمه (متوسط ۳۳٫۵۲ کلمه در هر خبر)
94
۱۸۳٬۵۶۲ نویسه (متوسط ۳۱۸٫۶۸ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۲۱۵٬۱۷۰ کلمه (متوسط ۳۷۳٫۵۶ کلمه در هر خبر)
46
۱٬۹۶۸٬۵۷۵ نویسه (متوسط ۳٬۴۱۸ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۷۲
99
اخبار تغییر یافته ۳۳
85
اخبار حذف شده ۳
65
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷۸ خبر
اقتصادی ۶۹ خبر
اجتماعی ۷۱ خبر
بین‌الملل ۲۹ خبر
فرهنگی ۵۰ خبر
علمی-فناوری ۲۰ خبر
ورزشی ۴۷ خبر
استانی ۸۵ خبر
عکس ۲۷ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایرنا