ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۰ -
تیتر ۱٬۰۰۲ کلمه (متوسط ۹٫۱۱ کلمه در هر خبر)
90
۹٬۸۶۷ نویسه (متوسط ۸۹٫۷ نویسه در هر خبر)
60
right ۳٬۸۶۲ کلمه (متوسط ۳۵٫۱۱ کلمه در هر خبر)
92
۳۶٬۴۹۴ نویسه (متوسط ۳۳۱٫۷۶ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۵۶٬۹۴۹ کلمه (متوسط ۵۱۷٫۷۲ کلمه در هر خبر)
66
۵۱۴٬۲۸۱ نویسه (متوسط ۴٬۶۷۵ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰۴
94
اخبار تغییر یافته ۹
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱ خبر
اقتصادی ۲۶ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۱۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایرنا