ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۱۴ -
تیتر ۵٬۰۱۳ کلمه (متوسط ۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
88
۴۷٬۶۵۳ نویسه (متوسط ۹۲٫۷۱ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱۶٬۶۸۷ کلمه (متوسط ۳۲٫۴۶ کلمه در هر خبر)
96
۱۵۹٬۲۴۴ نویسه (متوسط ۳۰۹٫۸۱ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۱۹۵٬۰۶۰ کلمه (متوسط ۳۷۹٫۴۹ کلمه در هر خبر)
47
۱٬۷۹۸٬۲۵۷ نویسه (متوسط ۳٬۴۹۹ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۲۵ (متوسط ۲٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۵۱۰
99
اخبار تغییر یافته ۸۳
59
اخبار حذف شده ۱
87
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۷ خبر
اقتصادی ۲۵ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۲۵ خبر
فرهنگی ۳۰ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۲۱ خبر
استانی ۳۴۲ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار ایرنا