ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷۱ -
تیتر ۱٬۸۱۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۴ کلمه در هر خبر)
86
۱۷٬۴۴۴ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۰۱ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۶٬۰۸۰ کلمه (متوسط ۳۵٫۵۶ کلمه در هر خبر)
92
۵۷٬۴۱۴ نویسه (متوسط ۳۳۵٫۷۵ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۷۳٬۰۰۸ کلمه (متوسط ۴۲۶٫۹۵ کلمه در هر خبر)
53
۶۸۱٬۳۸۷ نویسه (متوسط ۳٬۹۸۵ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۷۵۷ (متوسط ۴٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۱۷۰
99
اخبار تغییر یافته ۲۸
59
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۳۶ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
استانی ۹۱ خبر

آخرین اخبار ایرنا