ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۳۱۱ کلمه (متوسط ۸٫۴۱ کلمه در هر خبر)
92
۳٬۰۰۴ نویسه (متوسط ۸۱٫۱۹ نویسه در هر خبر)
65
right ۱٬۱۶۰ کلمه (متوسط ۳۱٫۳۵ کلمه در هر خبر)
98
۱۱٬۱۲۳ نویسه (متوسط ۳۰۰٫۶۲ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۷٬۰۲۱ کلمه (متوسط ۱۸۹٫۷۶ کلمه در هر خبر)
19
۶۳٬۰۸۵ نویسه (متوسط ۱٬۷۰۵ نویسه در هر خبر)
36
تعداد کلیدواژه ۱۰۷ (متوسط ۲٫۸۹ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۲۷
72
اخبار تغییر یافته ۱
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار ایرنا