ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۲۸ -
تیتر ۸٬۹۹۲ کلمه (متوسط ۹٫۶۹ کلمه در هر خبر)
89
۸۵٬۲۹۸ نویسه (متوسط ۹۱٫۹۲ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۳۳٬۱۱۷ کلمه (متوسط ۳۵٫۶۹ کلمه در هر خبر)
91
۳۱۱٬۳۶۱ نویسه (متوسط ۳۳۵٫۵۲ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۴۲۸٬۲۷۶ کلمه (متوسط ۴۶۱٫۵ کلمه در هر خبر)
58
۴٬۰۱۹٬۶۲۳ نویسه (متوسط ۴٬۳۳۱ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۲۸ (متوسط ۱٫۳۲ کلیدواژه در هر خبر)
52
خبرهای عکس‌دار ۹۱۴
98
اخبار تغییر یافته ۲۳۰
38
اخبار حذف شده ۱
92
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵۳ خبر
اقتصادی ۶۶ خبر
اجتماعی ۴۵ خبر
بین‌الملل ۴۲ خبر
فرهنگی ۴۷ خبر
علمی-فناوری ۲۶ خبر
ورزشی ۴۹ خبر
استانی ۴۸۸ خبر
عکس ۱۲ خبر

آخرین اخبار ایرنا