ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۸ -
تیتر ۲٬۱۶۳ کلمه (متوسط ۹٫۴۹ کلمه در هر خبر)
89
۲۰٬۹۶۸ نویسه (متوسط ۹۱٫۹۶ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۸٬۵۶۵ کلمه (متوسط ۳۷٫۵۷ کلمه در هر خبر)
89
۸۱٬۰۱۸ نویسه (متوسط ۳۵۵٫۳۴ نویسه در هر خبر)
45
بدنه ۱۲۳٬۵۷۵ کلمه (متوسط ۵۴۲ کلمه در هر خبر)
70
۱٬۱۵۳٬۷۱۹ نویسه (متوسط ۵٬۰۶۰ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۹۳۱ (متوسط ۴٫۰۸ کلیدواژه در هر خبر)
71
خبرهای عکس‌دار ۲۲۶
99
اخبار تغییر یافته ۴۵
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۲۷ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۶ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱۴۷ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار ایرنا