ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۱ -
تیتر ۲٬۲۰۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۶ کلمه در هر خبر)
86
۲۱٬۵۱۲ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۹۵ نویسه در هر خبر)
52
right ۴۵۱ کلمه (متوسط ۲٫۱۴ کلمه در هر خبر)
7
۴٬۲۸۳ نویسه (متوسط ۲۰٫۳ نویسه در هر خبر)
11
بدنه ۷۸٬۶۵۳ کلمه (متوسط ۳۷۲٫۷۶ کلمه در هر خبر)
46
۷۰۳٬۶۷۶ نویسه (متوسط ۳٬۳۳۵ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳۳
60
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷۱ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۲۶ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
فرهنگی ۳۱ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۳۸ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایرنا