فدراسیون تکواندو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۱۷۸ کلمه (متوسط ۹٫۳۷ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۹۵۲ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۷۴ نویسه در هر خبر)
51
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۵۱۱ کلمه (متوسط ۷۹٫۵۳ کلمه در هر خبر)
4
۱۶٬۸۳۶ نویسه (متوسط ۸۸۶ نویسه در هر خبر)
15
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۵
78
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار فدراسیون تکواندو