فدراسیون تکواندو

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۴۰ کلمه (متوسط ۱۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
78
۴۱۲ نویسه (متوسط ۱۳۷٫۳۳ نویسه در هر خبر)
28
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۱ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
0
۶۰۷ نویسه (متوسط ۲۰۲ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار فدراسیون تکواندو