فدراسیون بسکتبال

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۱۱۵ نویسه (متوسط ۱۱۵ نویسه در هر خبر)
43
خلاصه ۱۹ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
63
۱۷۱ نویسه (متوسط ۱۷۱ نویسه در هر خبر)
95
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون بسکتبال