فدراسیون بسکتبال

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۵ کلمه در هر خبر)
80
۲۴۸ نویسه (متوسط ۱۲۴ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۴۲ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۳۷۶ نویسه (متوسط ۱۸۸ نویسه در هر خبر)
97
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون بسکتبال