ایپنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۶ کلمه (متوسط ۶ کلمه در هر خبر)
100
۷۹ نویسه (متوسط ۷۹ نویسه در هر خبر)
67
right ۱۹ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
63
۱۷۱ نویسه (متوسط ۱۷۱ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۲۶۵ کلمه (متوسط ۲۶۵ کلمه در هر خبر)
30
۲٬۵۶۸ نویسه (متوسط ۲٬۵۶۸ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایپنا