ایپنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۵ -
تیتر ۳۷۵ کلمه (متوسط ۵٫۷۷ کلمه در هر خبر)
95
۳٬۶۱۵ نویسه (متوسط ۵۵٫۶۲ نویسه در هر خبر)
82
right ۸۴۴ کلمه (متوسط ۱۲٫۹۸ کلمه در هر خبر)
43
۷٬۸۲۷ نویسه (متوسط ۱۲۰٫۴۲ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۶٬۳۵۰ کلمه (متوسط ۹۷٫۶۹ کلمه در هر خبر)
6
۵۹٬۱۴۷ نویسه (متوسط ۹۱۰ نویسه در هر خبر)
15
تعداد کلیدواژه ۱۴۴ (متوسط ۲٫۲۲ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۳۶
55
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳۷ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ایپنا