ایران آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۸ -
تیتر ۷۶۲ کلمه (متوسط ۸٫۶۶ کلمه در هر خبر)
92
۶٬۹۹۴ نویسه (متوسط ۷۹٫۴۸ نویسه در هر خبر)
67
right ۲٬۴۷۰ کلمه (متوسط ۲۸٫۰۷ کلمه در هر خبر)
93
۲۲٬۲۴۰ نویسه (متوسط ۲۵۲٫۷۳ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۲۲٬۴۳۲ کلمه (متوسط ۲۵۴٫۹۱ کلمه در هر خبر)
29
۲۰۶٬۹۰۱ نویسه (متوسط ۲٬۳۵۱ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۲۱۸ (متوسط ۲٫۴۸ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۸۸
100
اخبار تغییر یافته ۳
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴۴ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۹ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۶ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار ایران آنلاین