ایران آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۷۶ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۷۷۲ نویسه (متوسط ۹۶٫۵ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۱۸۳ کلمه (متوسط ۲۲٫۸۸ کلمه در هر خبر)
76
۱٬۷۶۲ نویسه (متوسط ۲۲۰٫۲۵ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۲٬۵۵۳ کلمه (متوسط ۳۱۹٫۱۲ کلمه در هر خبر)
38
۲۳٬۱۸۲ نویسه (متوسط ۲٬۸۹۸ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۱۶ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۸ خبر

آخرین اخبار ایران آنلاین