ایران آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵۸ -
تیتر ۲٬۴۶۰ کلمه (متوسط ۹٫۵۳ کلمه در هر خبر)
89
۲۳٬۳۵۳ نویسه (متوسط ۹۰٫۵۲ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۹٬۲۴۰ کلمه (متوسط ۳۵٫۸۱ کلمه در هر خبر)
91
۸۴٬۲۰۰ نویسه (متوسط ۳۲۶٫۳۶ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۱۱۴٬۷۶۵ کلمه (متوسط ۴۴۴٫۸۳ کلمه در هر خبر)
56
۱٬۰۸۷٬۹۰۴ نویسه (متوسط ۴٬۲۱۷ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۶۲۸ (متوسط ۲٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۲۵۸
100
اخبار تغییر یافته ۱۱
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷۳ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۳۶ خبر
بین‌الملل ۲۷ خبر
فرهنگی ۲۹ خبر
علمی-فناوری ۱۹ خبر
ورزشی ۲۹ خبر
استانی ۲۱ خبر

آخرین اخبار ایران آنلاین