ایران آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵۷ -
تیتر ۲٬۱۷۴ کلمه (متوسط ۸٫۴۶ کلمه در هر خبر)
92
۲۰٬۸۵۷ نویسه (متوسط ۸۱٫۱۶ نویسه در هر خبر)
65
summary ۹٬۰۴۱ کلمه (متوسط ۳۵٫۱۸ کلمه در هر خبر)
92
۸۲٬۲۱۷ نویسه (متوسط ۳۱۹٫۹۱ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۱۰۷٬۵۲۸ کلمه (متوسط ۴۱۸٫۴ کلمه در هر خبر)
52
۱٬۰۱۶٬۷۴۸ نویسه (متوسط ۳٬۹۵۶ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۶۲۳ (متوسط ۲٫۴۲ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۲۵۷
100
اخبار تغییر یافته ۱۴
86
اخبار حذف شده ۱۸
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۱ خبر
اقتصادی ۲۷ خبر
اجتماعی ۴۹ خبر
بین‌الملل ۳۰ خبر
فرهنگی ۲۳ خبر
علمی-فناوری ۲۵ خبر
ورزشی ۱۷ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۲۲ خبر

آخرین اخبار ایران آنلاین