فدراسیون کاراته

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۱۱۲ نویسه (متوسط ۱۱۲ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۲۳ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۲۰۹ نویسه (متوسط ۲۰۹ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۷۹ کلمه (متوسط ۷۹ کلمه در هر خبر)
4
۸۵۸ نویسه (متوسط ۸۵۸ نویسه در هر خبر)
14
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون کاراته