فدراسیون کاراته

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۱۵ نویسه (متوسط ۱۱۵ نویسه در هر خبر)
43
خلاصه ۲۳ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۲۱۹ نویسه (متوسط ۲۱۹ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۲۳۸ کلمه (متوسط ۲۳۸ کلمه در هر خبر)
26
۲٬۴۲۲ نویسه (متوسط ۲٬۴۲۲ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون کاراته