فدراسیون کاراته

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۲۰۷ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۵ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۳۳ کلمه (متوسط ۱۶٫۵ کلمه در هر خبر)
55
۳۲۷ نویسه (متوسط ۱۶۳٫۵ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۵۲۱ کلمه (متوسط ۲۶۰٫۵ کلمه در هر خبر)
30
۴٬۷۴۶ نویسه (متوسط ۲٬۳۷۳ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون کاراته