فدراسیون ورزش‌های رزمی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۵۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۵ کلمه در هر خبر)
80
۱٬۳۶۰ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۳۳ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۹۲۵ کلمه (متوسط ۱۶۰٫۴۲ کلمه در هر خبر)
15
۱۷٬۱۷۷ نویسه (متوسط ۱٬۴۳۱ نویسه در هر خبر)
29
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار فدراسیون ورزش‌های رزمی