ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷ -
تیتر ۴۲۷ کلمه (متوسط ۹٫۰۹ کلمه در هر خبر)
90
۴٬۲۳۴ نویسه (متوسط ۹۰٫۰۹ نویسه در هر خبر)
59
right ۱٬۴۷۹ کلمه (متوسط ۳۱٫۴۷ کلمه در هر خبر)
97
۱۳٬۸۷۹ نویسه (متوسط ۲۹۵٫۳ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۲۰٬۳۰۴ کلمه (متوسط ۴۳۲ کلمه در هر خبر)
54
۱۹۹٬۴۲۹ نویسه (متوسط ۴٬۲۴۳ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۷
100
اخبار تغییر یافته ۱۰
46
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۴۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار ایبنا