ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۱۰ کلمه (متوسط ۸٫۴۶ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۰۸۳ نویسه (متوسط ۸۳٫۳۱ نویسه در هر خبر)
64
right ۳۶۳ کلمه (متوسط ۲۷٫۹۲ کلمه در هر خبر)
93
۳٬۵۰۳ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۴۶ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱۰٬۸۵۴ کلمه (متوسط ۸۳۴٫۹۲ کلمه در هر خبر)
88
۱۰۵٬۶۵۷ نویسه (متوسط ۸٬۱۲۷ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایبنا