ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۵۴ کلمه (متوسط ۹٫۶۲ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۵۱۶ نویسه (متوسط ۹۴٫۷۵ نویسه در هر خبر)
56
right ۵۶۷ کلمه (متوسط ۳۵٫۴۴ کلمه در هر خبر)
92
۵٬۳۴۱ نویسه (متوسط ۳۳۳٫۸۱ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۸٬۲۶۸ کلمه (متوسط ۵۱۶٫۷۵ کلمه در هر خبر)
66
۷۹٬۷۳۸ نویسه (متوسط ۴٬۹۸۴ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایبنا