ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵ -
تیتر ۴۶۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۴ کلمه در هر خبر)
87
۴٬۴۰۶ نویسه (متوسط ۹۷٫۹۱ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱٬۴۱۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۴ کلمه در هر خبر)
97
۱۳٬۱۰۰ نویسه (متوسط ۲۹۱٫۱۱ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۲۶٬۷۳۱ کلمه (متوسط ۵۹۴٫۰۲ کلمه در هر خبر)
77
۲۵۸٬۰۸۰ نویسه (متوسط ۵٬۷۳۵ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۳
95
اخبار تغییر یافته ۲
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
فرهنگی ۳۷ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ایبنا