ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۳۱۴ کلمه (متوسط ۹٫۲۴ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۰۳۸ نویسه (متوسط ۸۹٫۳۵ نویسه در هر خبر)
60
summary ۱٬۰۷۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۵۶ کلمه در هر خبر)
97
۱۰٬۰۳۶ نویسه (متوسط ۲۹۵٫۱۸ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۱۵٬۳۵۹ کلمه (متوسط ۴۵۱٫۷۴ کلمه در هر خبر)
57
۱۴۸٬۸۹۹ نویسه (متوسط ۴٬۳۷۹ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۴
100
اخبار تغییر یافته ۵
63
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۲۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار ایبنا