ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۶۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۸ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۵۱۷ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۱۳ نویسه در هر خبر)
52
right ۴۹۷ کلمه (متوسط ۳۳٫۱۳ کلمه در هر خبر)
95
۴٬۵۹۳ نویسه (متوسط ۳۰۶٫۲ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۱۴٬۵۷۸ کلمه (متوسط ۹۷۱٫۸۷ کلمه در هر خبر)
70
۱۴۱٬۵۶۴ نویسه (متوسط ۹٬۴۳۸ نویسه در هر خبر)
32
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۵
100
اخبار تغییر یافته ۴
33
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایبنا