ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۸۲ کلمه (متوسط ۸٫۲ کلمه در هر خبر)
93
۷۸۲ نویسه (متوسط ۷۸٫۲ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۲۶۲ کلمه (متوسط ۲۶٫۲ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۴۷۸ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۸ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۶٬۸۵۱ کلمه (متوسط ۶۸۵٫۱ کلمه در هر خبر)
90
۶۵٬۰۰۲ نویسه (متوسط ۶٬۵۰۰ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار ایبنا