ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲ -
تیتر ۴۱۵ کلمه (متوسط ۹٫۸۸ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۹۷۵ نویسه (متوسط ۹۴٫۶۴ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱٬۳۲۱ کلمه (متوسط ۳۱٫۴۵ کلمه در هر خبر)
97
۱۲٬۲۰۶ نویسه (متوسط ۲۹۰٫۶۲ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۲۷٬۸۵۹ کلمه (متوسط ۶۶۳٫۳۱ کلمه در هر خبر)
87
۲۷۰٬۰۰۰ نویسه (متوسط ۶٬۴۲۹ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۲
100
اخبار تغییر یافته ۶
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۳۵ خبر

آخرین اخبار ایبنا