ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۹ -
تیتر ۵۱۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۳ کلمه در هر خبر)
86
۴٬۷۸۸ نویسه (متوسط ۹۷٫۷۱ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱٬۴۰۲ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۱ کلمه در هر خبر)
95
۱۳٬۱۴۷ نویسه (متوسط ۲۶۸٫۳۱ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۲۷٬۴۰۹ کلمه (متوسط ۵۵۹٫۳۷ کلمه در هر خبر)
72
۲۶۲٬۱۸۱ نویسه (متوسط ۵٬۳۵۱ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۹
100
اخبار تغییر یافته ۵
74
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
فرهنگی ۴۰ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر

آخرین اخبار ایبنا