ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۹ کلمه (متوسط ۱۲٫۲۵ کلمه در هر خبر)
81
۵۱۳ نویسه (متوسط ۱۲۸٫۲۵ نویسه در هر خبر)
34
summary ۱۷۳ کلمه (متوسط ۴۳٫۲۵ کلمه در هر خبر)
81
۱٬۵۵۷ نویسه (متوسط ۳۸۹٫۲۵ نویسه در هر خبر)
34
بدنه ۳٬۵۳۱ کلمه (متوسط ۸۸۲٫۷۵ کلمه در هر خبر)
82
۳۳٬۹۰۸ نویسه (متوسط ۸٬۴۷۷ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۴ خبر

آخرین اخبار ایبنا