ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳ -
تیتر ۴۰۲ کلمه (متوسط ۹٫۳۵ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۹۴۶ نویسه (متوسط ۹۱٫۷۷ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱٬۲۱۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۳ کلمه در هر خبر)
94
۱۱٬۵۱۶ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۸۱ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۲۵٬۲۹۴ کلمه (متوسط ۵۸۸٫۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۲۴۳٬۶۲۲ نویسه (متوسط ۵٬۶۶۶ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۳
100
اخبار تغییر یافته ۵
70
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۳۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ایبنا