فدراسیون کشتی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۶۴ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۵۹۰ نویسه (متوسط ۷۳٫۷۵ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۴۰ کلمه (متوسط ۵ کلمه در هر خبر)
16
۳۴۰ نویسه (متوسط ۴۲٫۵ نویسه در هر خبر)
23
بدنه ۵۷۶ کلمه (متوسط ۷۲ کلمه در هر خبر)
3
۵٬۵۱۷ نویسه (متوسط ۶۹۰ نویسه در هر خبر)
10
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۱
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۷ خبر

آخرین اخبار فدراسیون کشتی