فدراسیون کشتی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۶۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
84
۶۱۶ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۶۷ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷۴۷ کلمه (متوسط ۱۲۴٫۵ کلمه در هر خبر)
10
۶٬۴۵۹ نویسه (متوسط ۱٬۰۷۶ نویسه در هر خبر)
20
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۵ خبر

آخرین اخبار فدراسیون کشتی