فدراسیون کشتی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۴ کلمه در هر خبر)
87
۶۷۷ نویسه (متوسط ۹۶٫۷۱ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۳۴ کلمه (متوسط ۴٫۸۶ کلمه در هر خبر)
16
۳۱۶ نویسه (متوسط ۴۵٫۱۴ نویسه در هر خبر)
25
بدنه ۳۹۱ کلمه (متوسط ۵۵٫۸۶ کلمه در هر خبر)
0
۳٬۸۵۲ نویسه (متوسط ۵۵۰ نویسه در هر خبر)
6
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۲
28
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۶ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون کشتی