فدراسیون کشتی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۳ کلمه (متوسط ۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
93
۳۱۴ نویسه (متوسط ۷۸٫۵ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۱۷ کلمه (متوسط ۴٫۲۵ کلمه در هر خبر)
14
۱۵۷ نویسه (متوسط ۳۹٫۲۵ نویسه در هر خبر)
21
بدنه ۲۰۷ کلمه (متوسط ۵۱٫۷۵ کلمه در هر خبر)
0
۲٬۰۴۷ نویسه (متوسط ۵۱۲ نویسه در هر خبر)
5
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار فدراسیون کشتی