فدراسیون کشتی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۷ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۵۴۱ نویسه (متوسط ۹۰٫۱۷ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷۸۵ کلمه (متوسط ۱۳۰٫۸۳ کلمه در هر خبر)
11
۷٬۴۲۰ نویسه (متوسط ۱٬۲۳۷ نویسه در هر خبر)
24
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۵ خبر

آخرین اخبار فدراسیون کشتی