هدانا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۶ -
تیتر ۶۷۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۲ کلمه در هر خبر)
87
۶٬۶۰۷ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۱۱ نویسه در هر خبر)
53
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۴٬۳۵۶ کلمه (متوسط ۳۶۹٫۰۳ کلمه در هر خبر)
45
۲۱۹٬۵۸۰ نویسه (متوسط ۳٬۳۲۷ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۱۲۲ (متوسط ۱٫۸۵ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۵۶
84
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۵ خبر
ورزشی ۲۱ خبر
استانی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار هدانا