هدانا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴۹ -
تیتر ۴٬۲۹۸ کلمه (متوسط ۹٫۵۷ کلمه در هر خبر)
89
۴۱٬۶۲۸ نویسه (متوسط ۹۲٫۷۱ نویسه در هر خبر)
58
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۲۹٬۰۴۴ کلمه (متوسط ۲۸۷٫۴ کلمه در هر خبر)
33
۱٬۲۰۰٬۲۴۵ نویسه (متوسط ۲٬۶۷۳ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۹۰۳ (متوسط ۲٫۰۱ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۳۳۷
75
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴۸ خبر
اقتصادی ۲۰ خبر
اجتماعی ۴۲ خبر
بین‌الملل ۲۹ خبر
فرهنگی ۳۰ خبر
علمی-فناوری ۱۵ خبر
ورزشی ۱۵۵ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۸ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار هدانا