همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۵ -
تیتر ۱٬۶۹۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۴ کلمه در هر خبر)
87
۱۶٬۴۴۷ نویسه (متوسط ۹۹٫۶۸ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۵٬۴۶۲ کلمه (متوسط ۳۳٫۱ کلمه در هر خبر)
95
۵۰٬۶۷۴ نویسه (متوسط ۳۰۷٫۱۲ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۶۳٬۹۸۳ کلمه (متوسط ۳۸۷٫۷۸ کلمه در هر خبر)
48
۶۰۳٬۱۴۶ نویسه (متوسط ۳٬۶۵۵ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۲۸۲ (متوسط ۱٫۷۱ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۱۵۷
95
اخبار تغییر یافته ۳۲
51
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۰ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۲۵ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۳۰ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین