همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۲۵۲ نویسه (متوسط ۸۴ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۷۲ کلمه (متوسط ۲۴ کلمه در هر خبر)
80
۷۴۲ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۳۳ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۸۲۶ کلمه (متوسط ۲۷۵٫۳۳ کلمه در هر خبر)
32
۷٬۹۹۹ نویسه (متوسط ۲٬۶۶۶ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۰٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
26
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین