همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۲۵ کلمه (متوسط ۶٫۲۵ کلمه در هر خبر)
99
۲۳۷ نویسه (متوسط ۵۹٫۲۵ نویسه در هر خبر)
80
خلاصه ۹۶ کلمه (متوسط ۲۴ کلمه در هر خبر)
80
۹۴۴ نویسه (متوسط ۲۳۶ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱٬۹۲۶ کلمه (متوسط ۴۸۱٫۵ کلمه در هر خبر)
61
۱۸٬۸۶۸ نویسه (متوسط ۴٬۷۱۷ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۱٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
50
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین