همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۲۲۸ کلمه (متوسط ۹٫۱۲ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۱۸۳ نویسه (متوسط ۸۷٫۳۲ نویسه در هر خبر)
61
summary ۷۲۲ کلمه (متوسط ۲۸٫۸۸ کلمه در هر خبر)
96
۶٬۹۲۷ نویسه (متوسط ۲۷۷٫۰۸ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۸٬۲۱۶ کلمه (متوسط ۳۲۸٫۶۴ کلمه در هر خبر)
39
۷۶٬۸۵۱ نویسه (متوسط ۳٬۰۷۴ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین