همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۲ -
تیتر ۹۵۱ کلمه (متوسط ۹٫۳۲ کلمه در هر خبر)
90
۹٬۰۵۳ نویسه (متوسط ۸۸٫۷۵ نویسه در هر خبر)
60
right ۳٬۲۱۹ کلمه (متوسط ۳۱٫۵۶ کلمه در هر خبر)
97
۳۰٬۷۳۳ نویسه (متوسط ۳۰۱٫۳ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۳۵٬۸۰۰ کلمه (متوسط ۳۵۰٫۹۸ کلمه در هر خبر)
42
۳۳۳٬۶۶۸ نویسه (متوسط ۳٬۲۷۱ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹۵
93
اخبار تغییر یافته ۷
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۵ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۲۰ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۱۴ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین