همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۱۷۸ کلمه (متوسط ۷٫۷۴ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۷۰۵ نویسه (متوسط ۷۴٫۱۳ نویسه در هر خبر)
70
right ۶۸۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۸۷ کلمه در هر خبر)
99
۶٬۵۲۰ نویسه (متوسط ۲۸۳٫۴۸ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۱۰٬۷۹۸ کلمه (متوسط ۴۶۹٫۴۸ کلمه در هر خبر)
59
۱۰۰٬۴۴۱ نویسه (متوسط ۴٬۳۶۷ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۱
91
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین