همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۴۹ کلمه (متوسط ۸٫۱۷ کلمه در هر خبر)
93
۴۶۱ نویسه (متوسط ۷۶٫۸۳ نویسه در هر خبر)
68
right ۱۷۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۶۶۰ نویسه (متوسط ۲۷۶٫۶۷ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۲٬۲۳۸ کلمه (متوسط ۳۷۳ کلمه در هر خبر)
46
۲۰٬۶۸۶ نویسه (متوسط ۳٬۴۴۸ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار همشهری آنلاین