همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۴ -
تیتر ۹۵۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۸ کلمه در هر خبر)
84
۹٬۳۲۱ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۹۶ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۲٬۵۱۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۹۶ کلمه در هر خبر)
99
۲۳٬۱۳۸ نویسه (متوسط ۲۷۵٫۴۵ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۲۷٬۶۱۴ کلمه (متوسط ۳۲۸٫۷۴ کلمه در هر خبر)
39
۲۵۹٬۲۶۲ نویسه (متوسط ۳٬۰۸۶ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۲۰۰ (متوسط ۲٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۸۳
98
اخبار تغییر یافته ۱۰
70
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۱ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۶ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱۵ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین