همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۰ -
تیتر ۹۷۱ کلمه (متوسط ۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
91
۹٬۴۵۲ نویسه (متوسط ۸۵٫۹۳ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۳٬۵۳۶ کلمه (متوسط ۳۲٫۱۵ کلمه در هر خبر)
96
۳۳٬۴۲۵ نویسه (متوسط ۳۰۳٫۸۶ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۵۵٬۰۵۲ کلمه (متوسط ۵۰۰٫۴۷ کلمه در هر خبر)
64
۵۲۱٬۶۹۷ نویسه (متوسط ۴٬۷۴۳ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۱۵۲ (متوسط ۱٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۱۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۴
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱۵ خبر
استانی ۱۷ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین