همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۴ -
تیتر ۶۰۹ کلمه (متوسط ۸٫۲۳ کلمه در هر خبر)
93
۵٬۶۱۰ نویسه (متوسط ۷۵٫۸۱ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۲٬۱۱۸ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۲ کلمه در هر خبر)
95
۱۹٬۵۲۷ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۸۸ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۲۴٬۲۰۱ کلمه (متوسط ۳۲۷٫۰۴ کلمه در هر خبر)
39
۲۳۲٬۰۲۰ نویسه (متوسط ۳٬۱۳۵ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۱۰۷ (متوسط ۱٫۴۵ کلیدواژه در هر خبر)
57
خبرهای عکس‌دار ۷۴
100
اخبار تغییر یافته ۲
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۷ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین