گلوانی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۲۶۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۸ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۵۲۸ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۳۳ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۶۸۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۶٬۰۹۳ نویسه (متوسط ۲۵۳٫۸۸ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۱۱٬۷۵۷ کلمه (متوسط ۴۸۹٫۸۸ کلمه در هر خبر)
62
۱۱۷٬۵۴۳ نویسه (متوسط ۴٬۸۹۸ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۴
100
اخبار تغییر یافته ۲۴
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار گلوانی