پایگاه خبری گلوانی (لرستان)

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۲ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۵۱۶ نویسه (متوسط ۸۶ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۱۴۵ کلمه (متوسط ۲۴٫۱۷ کلمه در هر خبر)
80
۱٬۳۸۶ نویسه (متوسط ۲۳۱ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۱٬۹۵۹ کلمه (متوسط ۳۲۶٫۵ کلمه در هر خبر)
39
۲۱٬۶۶۵ نویسه (متوسط ۳٬۶۱۱ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۲
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار پایگاه خبری گلوانی (لرستان)