گلوانی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۳ کلمه (متوسط ۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
93
۳۱۱ نویسه (متوسط ۷۷٫۷۵ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۹۳ کلمه (متوسط ۲۳٫۲۵ کلمه در هر خبر)
77
۸۵۱ نویسه (متوسط ۲۱۲٫۷۵ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۱٬۲۲۸ کلمه (متوسط ۳۰۷ کلمه در هر خبر)
36
۱۲٬۲۹۸ نویسه (متوسط ۳٬۰۷۴ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۴
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار گلوانی