پایگاه خبری گلوانی (لرستان)

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۵۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۱ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۳۵۵ نویسه (متوسط ۹۶٫۷۹ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۳۸۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۵ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۴۲۲ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۴۳ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۶٬۴۹۲ کلمه (متوسط ۴۶۳٫۷۱ کلمه در هر خبر)
59
۶۷٬۳۹۳ نویسه (متوسط ۴٬۸۱۴ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۹
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار پایگاه خبری گلوانی (لرستان)