ستاد توسعه فرهنگ

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۷ کلمه در هر خبر)
83
۳۴۶ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۳۳ نویسه در هر خبر)
43
خلاصه ۹۰ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
100
۸۳۵ نویسه (متوسط ۲۷۸٫۳۳ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۲٬۹۵۵ کلمه (متوسط ۹۸۵ کلمه در هر خبر)
68
۲۷٬۰۳۱ نویسه (متوسط ۹٬۰۱۰ نویسه در هر خبر)
37
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ستاد توسعه فرهنگ