وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۶۳ کلمه (متوسط ۱۲٫۶ کلمه در هر خبر)
80
۶۲۲ نویسه (متوسط ۱۲۴٫۴ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۱۳۰ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۳۰۷ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۴ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲٬۲۵۳ کلمه (متوسط ۴۵۰٫۶ کلمه در هر خبر)
57
۲۱٬۱۰۸ نویسه (متوسط ۴٬۲۲۲ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی