وزارت فرهنگ و ارشاد

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۱۵٫۵ کلمه در هر خبر)
72
۲۹۲ نویسه (متوسط ۱۴۶ نویسه در هر خبر)
22
right ۴۶ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۴۰۳ نویسه (متوسط ۲۰۱٫۵ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۷۵۱ کلمه (متوسط ۳۷۵٫۵ کلمه در هر خبر)
46
۶٬۷۸۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۹۰ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار وزارت فرهنگ و ارشاد