وزارت فرهنگ و ارشاد

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۷۳ کلمه (متوسط ۱۴٫۴۲ کلمه در هر خبر)
75
۱٬۶۰۳ نویسه (متوسط ۱۳۳٫۵۸ نویسه در هر خبر)
30
summary ۳۴۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۴۲ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۱۸۲ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۱۷ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۳٬۴۲۱ کلمه (متوسط ۲۸۵٫۰۸ کلمه در هر خبر)
33
۳۱٬۹۸۷ نویسه (متوسط ۲٬۶۶۶ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۸ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت فرهنگ و ارشاد