العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۱۲ کلمه (متوسط ۱۲٫۴۴ کلمه در هر خبر)
81
۱٬۱۱۴ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۷۸ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۲۱۶ کلمه (متوسط ۲۴ کلمه در هر خبر)
80
۲٬۰۶۴ نویسه (متوسط ۲۲۹٫۳۳ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۲٬۵۰۲ کلمه (متوسط ۲۷۸ کلمه در هر خبر)
32
۲۴٬۰۵۰ نویسه (متوسط ۲٬۶۷۲ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۳۵ (متوسط ۳٫۸۹ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۴
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار العالم