العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۳۱۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۳ کلمه در هر خبر)
86
۳٬۱۱۹ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۹۷ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۸۴۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۰۳ کلمه در هر خبر)
93
۷٬۸۶۱ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۰۳ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۸٬۰۳۳ کلمه (متوسط ۲۶۷٫۷۷ کلمه در هر خبر)
31
۷۸٬۰۹۶ نویسه (متوسط ۲٬۶۰۳ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۱۲۲ (متوسط ۴٫۰۷ کلیدواژه در هر خبر)
71
خبرهای عکس‌دار ۳۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۲۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
بین‌الملل ۲۷ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار العالم