العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۳ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۳۱۰ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۳۳ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۱۰۲ کلمه (متوسط ۳۴ کلمه در هر خبر)
94
۹۵۴ نویسه (متوسط ۳۱۸ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۴۳۱ کلمه (متوسط ۱۴۳٫۶۷ کلمه در هر خبر)
13
۴٬۲۵۸ نویسه (متوسط ۱٬۴۱۹ نویسه در هر خبر)
29
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۲٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر

آخرین اخبار العالم