العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷۱ -
تیتر ۱٬۸۴۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۸ کلمه در هر خبر)
85
۱۷٬۵۲۸ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۵ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۴٬۸۸۲ کلمه (متوسط ۲۸٫۵۵ کلمه در هر خبر)
95
۴۵٬۰۸۳ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۶۴ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۵۲٬۲۵۵ کلمه (متوسط ۳۰۵٫۵۸ کلمه در هر خبر)
36
۴۹۱٬۷۸۰ نویسه (متوسط ۲٬۸۷۶ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۵۴۵ (متوسط ۳٫۱۹ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۱۷۱
100
اخبار تغییر یافته ۱۳
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۳ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱۱۷ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار العالم