العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۰۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۲ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۰۱۶ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۶ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۲۸۳ کلمه (متوسط ۲۸٫۳ کلمه در هر خبر)
94
۲٬۶۲۹ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۹ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲٬۰۹۲ کلمه (متوسط ۲۰۹٫۲ کلمه در هر خبر)
22
۱۹٬۸۰۵ نویسه (متوسط ۱٬۹۸۰ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۴۲ (متوسط ۴٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۲
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۱۰ خبر

آخرین اخبار العالم