العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۱ -
تیتر ۱٬۱۴۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۳ کلمه در هر خبر)
84
۱۰٬۹۰۴ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۹۶ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۲٬۶۶۵ کلمه (متوسط ۲۶٫۳۹ کلمه در هر خبر)
87
۲۵٬۰۳۳ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۸۵ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۲۷٬۲۲۰ کلمه (متوسط ۲۶۹٫۵ کلمه در هر خبر)
31
۲۵۴٬۶۰۶ نویسه (متوسط ۲٬۵۲۱ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۷۲۸ (متوسط ۷٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
14
خبرهای عکس‌دار ۹۱
90
اخبار تغییر یافته ۱۳
67
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۷ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۵۶ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار العالم