العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۶ -
تیتر ۹۵۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۵ کلمه در هر خبر)
85
۸٬۹۱۰ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۶ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۲٬۲۱۲ کلمه (متوسط ۲۵٫۷۲ کلمه در هر خبر)
85
۲۰٬۴۲۱ نویسه (متوسط ۲۳۷٫۴۵ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۲۳٬۸۶۰ کلمه (متوسط ۲۷۷٫۴۴ کلمه در هر خبر)
32
۲۲۵٬۱۵۵ نویسه (متوسط ۲٬۶۱۸ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۲۸۹ (متوسط ۳٫۳۶ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۸۶
100
اخبار تغییر یافته ۵
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
بین‌الملل ۶۰ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار العالم