العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱ -
تیتر ۴۹۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۴٬۷۳۳ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۴۴ نویسه در هر خبر)
43
خلاصه ۹۳۲ کلمه (متوسط ۲۲٫۷۳ کلمه در هر خبر)
75
۸٬۶۷۰ نویسه (متوسط ۲۱۱٫۴۶ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۱۵٬۷۵۳ کلمه (متوسط ۳۸۴٫۲۲ کلمه در هر خبر)
47
۱۴۷٬۸۸۶ نویسه (متوسط ۳٬۶۰۷ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۱۴۳ (متوسط ۳٫۴۹ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۴۱
100
اخبار تغییر یافته ۵
69
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار العالم