اقتصاد۲۴

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۳۴۵ کلمه (متوسط ۹٫۳۲ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۳۱۸ نویسه (متوسط ۸۹٫۶۸ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۱٬۴۲۳ کلمه (متوسط ۳۸٫۴۶ کلمه در هر خبر)
87
۱۳٬۰۳۱ نویسه (متوسط ۳۵۲٫۱۹ نویسه در هر خبر)
46
بدنه ۲۲٬۰۳۸ کلمه (متوسط ۵۹۵٫۶۲ کلمه در هر خبر)
77
۲۳۲٬۴۱۷ نویسه (متوسط ۶٬۲۸۲ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
18
اخبار تغییر یافته ۲۶
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۲۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار اقتصاد۲۴