سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۸ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۱۸۴ نویسه (متوسط ۹۲ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۶۴ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۶۰۲ نویسه (متوسط ۳۰۱ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۷۹۸ کلمه (متوسط ۳۹۹ کلمه در هر خبر)
49
۹٬۹۹۹ نویسه (متوسط ۵٬۰۰۰ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان