سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۹۲ نویسه (متوسط ۹۲ نویسه در هر خبر)
58
summary ۲۵ کلمه (متوسط ۲۵ کلمه در هر خبر)
83
۲۵۲ نویسه (متوسط ۲۵۲ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱٬۲۷۳ کلمه (متوسط ۱٬۲۷۳ کلمه در هر خبر)
30
۱۲٬۸۹۴ نویسه (متوسط ۱۲٬۸۹۴ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان