بانی‌فیلم

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۰۸ کلمه (متوسط ۷٫۷۱ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۰۷۷ نویسه (متوسط ۷۶٫۹۳ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶٬۰۵۴ کلمه (متوسط ۴۳۲٫۴۳ کلمه در هر خبر)
54
۵۷٬۰۴۲ نویسه (متوسط ۴٬۰۷۴ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر

آخرین اخبار بانی‌فیلم