بانی‌فیلم

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵ -
تیتر ۳۴۹ کلمه (متوسط ۷٫۷۶ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۵۳۲ نویسه (متوسط ۷۸٫۴۹ نویسه در هر خبر)
67
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۷٬۰۰۶ کلمه (متوسط ۳۷۷٫۹۱ کلمه در هر خبر)
46
۱۵۰٬۴۰۵ نویسه (متوسط ۳٬۳۴۲ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۱
91
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
فرهنگی ۳۶ خبر
گوناگون ۴ خبر

آخرین اخبار بانی‌فیلم