بانی‌فیلم

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸ -
تیتر ۲۲۲ کلمه (متوسط ۷٫۹۳ کلمه در هر خبر)
94
۲٬۱۶۱ نویسه (متوسط ۷۷٫۱۸ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۸٬۱۰۱ کلمه (متوسط ۶۴۶٫۴۶ کلمه در هر خبر)
85
۱۷۱٬۴۰۰ نویسه (متوسط ۶٬۱۲۱ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار بانی‌فیلم