پایگاه خبری آزادگان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۸۶ کلمه (متوسط ۱۴٫۳۱ کلمه در هر خبر)
75
۱٬۸۱۵ نویسه (متوسط ۱۳۹٫۶۲ نویسه در هر خبر)
26
خلاصه ۳۶۰ کلمه (متوسط ۲۷٫۶۹ کلمه در هر خبر)
92
۳٬۲۹۶ نویسه (متوسط ۲۵۳٫۵۴ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۴٬۰۳۳ کلمه (متوسط ۳۱۰٫۲۳ کلمه در هر خبر)
37
۴۰٬۳۹۶ نویسه (متوسط ۳٬۱۰۷ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
76
اخبار تغییر یافته ۱۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار پایگاه خبری آزادگان