شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۸۲ کلمه (متوسط ۱۲٫۱۳ کلمه در هر خبر)
81
۱٬۷۸۲ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۸ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۷۴ کلمه (متوسط ۴٫۹۳ کلمه در هر خبر)
16
۸۳۹ نویسه (متوسط ۵۵٫۹۳ نویسه در هر خبر)
31
بدنه ۲٬۲۵۸ کلمه (متوسط ۱۵۰٫۵۳ کلمه در هر خبر)
14
۲۵٬۰۳۰ نویسه (متوسط ۱٬۶۶۹ نویسه در هر خبر)
35
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۵
100
اخبار تغییر یافته ۱۵
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۷ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی