عصرخودرو

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۵ کلمه در هر خبر)
80
۱۰۸ نویسه (متوسط ۵۴ نویسه در هر خبر)
84
لید ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
۰ نویسه (متوسط ۰ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۳۶۸ کلمه (متوسط ۶۸۴ کلمه در هر خبر)
90
۱۳٬۵۷۳ نویسه (متوسط ۶٬۷۸۶ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور : ۰
رتبه‌ی کلی در الکسا ۰
تعداد لینک به سایت ۰
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار عصرخودرو