عصرخودرو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳ -
تیتر ۳۳۲ کلمه (متوسط ۷٫۷۲ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۲۰۷ نویسه (متوسط ۷۴٫۵۸ نویسه در هر خبر)
70
لید ۱٬۳۱۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۵۱ کلمه در هر خبر)
99
۱۲٬۲۰۲ نویسه (متوسط ۲۸۳٫۷۷ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۱۶٬۹۷۷ کلمه (متوسط ۳۹۴٫۸۱ کلمه در هر خبر)
49
۱۵۴٬۲۰۵ نویسه (متوسط ۳٬۵۸۶ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۳
100
اخبار تغییر یافته ۳
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۳۴ خبر
اجتماعی ۶ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور IR: ۵۰۷
رتبه‌ی کلی در الکسا ۲۲٬۵۲۹
تعداد لینک به سایت ۴۹۴
سرعت بارگزاری صفحه ۲٫۸۵۵ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار عصرخودرو