عصرخودرو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۸ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۵۷ نویسه (متوسط ۵۷ نویسه در هر خبر)
82
لید ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۷۶ کلمه (متوسط ۱۷۶ کلمه در هر خبر)
18
۱٬۵۳۵ نویسه (متوسط ۱٬۵۳۵ نویسه در هر خبر)
32
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور IR: ۵۸۹
رتبه‌ی کلی در الکسا ۳۰٬۵۳۹
تعداد لینک به سایت ۰
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار عصرخودرو